Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  Toruńska 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093, fax. -
  REGON: 87111875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Wielka Nieszawka, w miejscach wskazanych przez zamawiającego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe za wykonanie 1 m2 remontu poszczególnych asortymentów robót, tj.: 1) Remont cząstkowy (uzupełnienie ubytków) nawierzchni asfaltowych przy użyciu ‘remontera ciśnieniowego’, następujących ulic: a. Topolowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 41 m2 b. Wałowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 11 m2 c. Kręta w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 67 m2 d. Przemysłowa w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 60 m2 e. Tulipanowa w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 15 m2 f. Ogrodowa w Cierpicach – powierzchnia ok. 15 m2 g. Długa w Cierpicach – powierzchnia ok. 450 m2 2) Potrójne powierzchniowe utrwalenie kationową emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami (np. typu C69 BP3 PU) i grysami bazaltowymi 8-11, 5-8 i 2-5, następujących ulic: a. Sosnowa w Cierpicach – powierzchnia ok. 5700 m2 3) Remont nawierzchni z wymianą podbudowy następujących ulic: a. Zielona w Wielkiej Nieszawce – powierzchnia ok. 140 m2 b. Wodociągowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 1 m2 c. Łagodna/Nowa w Małej Nieszawce – powierzchnia ok. 2 m2 2. Na konstrukcję nawierzchni wskazanej w ust. 1 pkt 3 musi się składać: 1) Podsypka piaskowa grubości 15 cm 2) Podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego o frakcji 31-63 zaklinowana klińcem kamiennym o uziarnieniu 2-8 o łącznej grubości min 30 cm 3) Nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieć dwie warstwy, min 5+4 cm grubości. Nawierzchnia ma być wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 3-4 4) Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozściełaczem do mas bitumicznych. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozściełacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać od jakości nawierzchni rozkładanej mechanicznie 3. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowej, wskazanej w ust. 1 pkt 3: 1) Szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość powierzchni naprawianej powiększoną o 25 cm z każdej strony poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędziach 2) Po odcięciu nawierzchni niezbędnej do wykonania prac naprawczych i wykonaniu korytowania, należy zerwać pozostałą powierzchnię na szerokości min. ½ szerokości jezdni bez naruszania podbudowy istniejącej i również na tym pasie ułożyć nową nawierzchnię 3) Układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonywane w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5OC, na suche, czyste i odpylone podłoże po uprzednim jego skropieniu asfaltem 4) Jeśli mieszanka będzie zbyt zimna, nie wolno jej układać, a próba ułożenia skutkować będzie ponownym wykonaniem robót nawierzchniowych 4. Przy naprawach i odtwarzaniu nawierzchni na krawędzi jedni, przy której brak jest krawężnika poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni należy poszerzać w następujący sposób: 1) Podsypka piaskowa ma być szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubość układanej podbudowy 2) Podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej nawierzchni 3) Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną będzie uszczelnione taśmą asfaltową na etapie układania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentualnie masą zalewową z zasypaniem drobnym kruszywem. 5. Dokładny zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa, każdorazowo przedstawiciel zamawiającego i kierownik budowy/robót ze strony wykonawcy. 6. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7. Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 8. Do materiałów i urządzeń dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można za wiedzą zamawiającego stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w projekcie. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – roboty związane z obsługą maszyn. 11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach