Przetargi.pl
Remont nawierzchni chodnika w ul. Świt na odcinku od ul. Swoboda do ul. Jesiennej; strona północna oraz w ul. Brzask na odcinku od ul. Grochowskiej nr 110 do ul. Brzask nr 12 abc; strona północna w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6477200 , fax. 061 8201709
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  ul. Wilczak 16 16
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6477200, fax. 061 8201709
  REGON: 00016252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodnika w ul. Świt na odcinku od ul. Swoboda do ul. Jesiennej; strona północna oraz w ul. Brzask na odcinku od ul. Grochowskiej nr 110 do ul. Brzask nr 12 abc; strona północna w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika w ul. Świt na odcinku od ul. Swoboda do ul. Jesiennej; strona północna oraz w ul. Brzask na odcinku od ul. Grochowskiej nr 110 do ul. Brzask nr 12 abc; strona północna w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i opisane wg Wspólnego Słownika Zamówień: - 45233000 - 9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania (dwie części): - Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu chodnika w ul. Świt na odcinku od ul. Swoboda do ul. Jesiennej; strona północna, - Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu chodnika w ul. Brzask na odcinku od ul. Grochowskiej nr 110 do ul. Brzask nr 12 abc; strona północna. Dla każdego Zadania (każdej części przedmiotu zamówienia) prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3 SIWZ o numerze DZ.UD.341.54.2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części zamówienia (Zadania), na które składa ofertę. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: ­- 2.000,00 PLN dla części 1 (Zadanie nr 1), ­- 1.500,00 PLN dla części 2 (Zadanie nr 2). W przypadku składania oferty : - dla dwóch części/Zadań kwota wadium wynosi 3.500,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach