Przetargi.pl
Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „Granice” nr dz. 1324/1 nr drogi 270 709K Etap I – 0+600-1+528

Gmina Lipinki ogłasza przetarg

 • Adres: 38-305 Lipinki, Lipinki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 013 4477021 , fax. 013 4477021 w. 42
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipinki
  Lipinki 53
  38-305 Lipinki, woj. małopolskie
  tel. 013 4477021, fax. 013 4477021 w. 42
  REGON: 370440815
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/uglipinki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „Granice” nr dz. 1324/1 nr drogi 270 709K Etap I – 0+600-1+528
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „Granice” nr dz. 1324/1 nr drogi 270 709K Etap I – 0+600-1+528. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje likwidację przełomów, uzupełnienie ubytków w nawierzchni, wykonanie nakładki z warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia; Zobowiązanie podmiotu trzeciego - przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał; Kosztorysy ofertowe Forma dokumentu: oryginał Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał Zamawiający dopuszcza formę fax-u lub skan-u, jednocześnie żąda się niezwłocznego dostarczenia oryginału dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach