Przetargi.pl
Odebranie z siedziby Zamawiającego, Transport i Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpadów palnych (paliwo alternatywne), wytwarzanych po sortowaniu odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie (makulatura, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady opakowaniowe) na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Oświęcimiu

Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 842-70-31 , fax. 0-33 842-70-31
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o.
  ul. Nadwiślańska 36
  32600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 0-33 842-70-31, fax. 0-33 842-70-31
  REGON: 7211255600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sok.serwisy.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odebranie z siedziby Zamawiającego, Transport i Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpadów palnych (paliwo alternatywne), wytwarzanych po sortowaniu odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie (makulatura, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady opakowaniowe) na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Oświęcimiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odebranie z siedziby Zamawiającego, Transport i Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpadów palnych (paliwo alternatywne), wytwarzanych po sortowaniu odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie (makulatura, tworzywa sztuczne, zmieszane odpady opakowaniowe) na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) SOK Sp. z o.o. przy ul. Nadwiślańskiej 36, 32-600 Oświęcim; zagospodarowanie poprzez ich przetwarzanie (odzysk); zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277) zakazane jest składowanie na składowisku odpadów o kodzie 19 12 10, których ciepło spalania przekracza 6MJ/kg suchej masy. Planowana ilość odpadów będących przedmiotem zamówienia nie przekroczy 3500 Mg w ciągu ok. 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Całkowita ilość odpadów do odbioru – do 3 500,00 Mg, 2) Zamawiający może zmniejszyć zamówienie do 30% w stosunku do całkowitej ilości, 3) Ilość odpadów odbierana miesięcznie – od 700,00 do max 900,00 Mg, średnio 800 Mg miesięcznie. 4) Do produkcji materiału na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) i odpady z selektywnej zbiórki odpadów (kod 15 01 01, 15 01 02, 17 02 01, 17 02 03, 20 01 01, 20 01 38, 20 01 39). Skład odpadów stanowią przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych – m.in. PE, PP, PET oraz odpady z papieru i tektury. Materiał do produkcji paliwa alternatywnego będzie dostarczany przez Zamawiającego w postaci sprasowanej, wiązany drutem stalowym. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą około: 80 x 100 x 150 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 450 kg lub luzem. Parametry jakościowe odpadów to:  wartość opałowa > 10 MJ/kg  zawartość siarki < 1 % Podane wyniki zostały ustalone na podstawie próby analitycznej przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą i mają charakter poglądowy. Założyć należy, ze podane parametry jakościowe, co do danej partii mogą nieznacznie ulec zmianie. Warunki realizacji: 1) W zakresie odbioru odpadów: 1. Transport po stronie Wykonawcy, 2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia – loco Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 3. Załadunek frakcji nadsitowej po stronie Zamawiającego, 4. Wykonawca będzie zobowiązany do codziennego odbioru odpadów, 5. Odbiór odpadów o kodzie 19 12 10 (odpady palne – paliwo alternatywne) może następować wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00. 6. Okres realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. 7. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 wydane przez odpowiednie organy. 8. Zamawiający oczekuje aby proces odzysku odbywał się w kierunku produkcji paliwa alternatywnego. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy wynosi 48 h od zgłoszenia. Termin odbioru odpadów jest jednym z kryteriów oceny ofert. 12. Zamawiający podkreśla, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie, jednakże gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego Wykonawcy, uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym. W związku z powyższym Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu sumarycznej ilości odpadów odebranych w okresie rozliczeniowym, w granicach wskazanej tolerancji. 13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie ich ew. magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów m.in. odzysku i/lub recyklingu (szeroko pojętego zagospodarowania). Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. przewoźników. 14. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy [wskazanemu przez niego Przewoźnikowi], przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 2) W zakresie ewidencji i rozliczania odpadów: a) Każda faktycznie odebrana od Zamawiającego ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu odbierającego odpad, kod odpadu, datę odebrania odpadów, b) Na potwierdzenie faktycznej ilości odebranych odpadów Wykonawca podpisze karty przekazania odpadów. 3) W zakresie wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów: a) Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90514000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale 8 siwz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są posiadać : a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 t.j. z późn. zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające odzysk odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 t.j. z późn. zm.) z dopuszczonymi do odzysku w ciągu roku w decyzjach ilościami nie mniejszymi niż wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia, b) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydanego na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 t.j. z późn. zm.). Dokumenty powinny zachować ważność w okresie obowiązywania umowy. Uwaga: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku, w którym planuje odzyskiwać odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk odpadu o kodzie 19 12 10 wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy – według zał. nr 1 do siwz, 2. Wypełniony kosztorys ofertowy – według zał. nr 2 do siwz, 3. Dowód wpłaty wadium. 4. Postuluje się przedstawienie parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 7 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach