Przetargi.pl
Modernizacja dróg transportu rolnego

Gmina Szerzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 38246 Szerzyny, Szerzyny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 651-73-00 , fax. 14 651-79-01
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szerzyny
  Szerzyny 521
  38246 Szerzyny, woj. małopolskie
  tel. 14 651-73-00, fax. 14 651-79-01
  REGON: 85166121100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szerzyny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg transportu rolnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja dróg transportu rolnego: Szerzyny-Średnie do Szydłowskiego, dz. ew. nr 2324, gmina Szerzyny, długość odcinka 430 m Parametry techniczne: kategoria ruchu KR, jezdnia szer 2.60 m, pobocza szer. 0.2 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%), pochylenie poboczy 6%. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm, istniejąca droga. Konstrukcja poboczy: pobocze z kruszywa łamanego 4-31.5 gr.10 cm Ołpiny-Sikorówka do Żyłki dz. ew. nr 2669 gmina Szerzyny, długość odcinka 550 m Parametry techniczne: kategoria ruchu KR1, jezdnia szer 2.60 m, pobocza szer. 0.2 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%) Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm, istniejąca droga. Konstrukcja poboczy: pobocza z kruszywa łamanego 4-31.5 gr. 10 cm Ołpiny-Dębina dz.ew. nr 251 gmina Szerzyny, długość odcinka 90 m Parametry techniczne: kategoria ruchu KR1, jezdnia szer 2.7 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%), pobocza szer. 0.2 m. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, istniejąca droga. Konstrukcja poboczy: pobocza z kruszywa łamanego 4-31.5 gr. 10 cm. Żurowa-Podlesie do Ziomka dz. ew. Nr 347, 348/3, 352/4, 351/4 gmina Szerzyny, długość odcinka 420 m. Parametry techniczne: kategoria ruchu KR1, jezdnia szer 2.60 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%), pobocza 0.2 m. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm, istniejąca droga. Konstrukcja poboczy: pobocza z kruszywa łamanego 4-31.5 gr. 10 cm. Żurowa-Dobrocin od szkoły do Wszołka dz. ew. nr 434, gmina Szerzyny, poszerzenie drogi 280 m2 Nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowana mechanicznie gr. 5 cm, istniejąca droga, poszerzenie drogi z kruszywa. Swoszowa-Wola dz. ew. nr 1102 gmina Szerzyny, długość odcinka 140 m. Parametry techniczne: kategoria ruchu KR1, jezdnia szer 2.70 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%), pobocza 0.2 m. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, -warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowana mechanicznie gr. 12 cm, istniejąca droga. Konstrukcja poboczy: pobocza z kruszywa łamanego 4-31.5 gr. 10 cm Czermna Przydole do Birosia dz. ew. Nr 2608, 2607 gmina Szerzyny, długość odcinka 530 m. Parametry techniczne: kategoria ruchu KR1, jezdnia szer 2.60 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%), pobocza 0.2 m Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, istniejąca droga. Konstrukcja poboczy: pobocza z kruszywa łamanego 4-31.5 gr. 10 cm Szerzyny-Maślaki dz. ew. nr 1408 gmina Szerzyny, długość odcinka 47 m.(na zjazd dodatkowo 15,00 m2) Parametry techniczne: kategoria ruchu KR1, jezdnia szer 2.60 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%), pobocza 0.2 m Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm, istniejąca droga. Konstrukcja poboczy: pobocza z kruszywa łamanego 4-31.5 gr. 10 cm Szerzyny – Maślaki – Doły dz. ew. Nr 1522/5, 1519/4, 1522/5, 1518/2, 1523 gmina Szerzyny, długość odcinka 285 m. Parametry techniczne: kategoria ruchu KR1, jezdnia szer 2.60 m, nawierzchnia beton asfaltowy AC 11 S gr 6 cm, pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%), pobocza 0.2 m Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 gr. 6 cm na całej długości, na odcinku 110 m rozebranie nawierzchni, wymiana podbudowy gr. 40 cm 0-31.5, na odcinku 50 m wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie podbudowy 10 cm 0-31.5 Konstrukcja poboczy: pobocza z kruszywa łamanego 4-31.5 gr. 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach