Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie wraz z usługą nagrywania szkoleń

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33100 Tarnów, ul. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6316601, 6316612 , fax. 146 316 600
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  ul. Mickiewicza 8
  33100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6316601, 6316612, fax. 146 316 600
  REGON: 85163430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsztar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie wraz z usługą nagrywania szkoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Usługa przeprowadzenia dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie szkoleń specjalistycznych z zakresu Centrum Symulacji Medycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 8 kursów/szkoleń: a. 5-dniowego kursu pn. „Instruktor symulacji medycznej” skierowanego do 12 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia b. 5-dniowego kursu pn. „Technik symulacji medycznej” skierowanego do 5 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia c. 3-dniowego kursu pn. „Instruktor Symulacji Medycznej w pielęgniarstwie zabiegowym” skierowanego do 2 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia d. 3-dniowego kursu pn. „Instruktor Symulacji Medycznej w stanach zagrożenia życia” skierowanego do 2 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia e. 3-dniowego kursu pn. „Instruktor Symulacji Medycznej w pielęgniarstwie zachowawczym” skierowanego do 2 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia f. 2-dniowego kursu pn. „Instruktor Symulacji Medycznej w ALS” skierowanego do 2 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia g. 2-dniowego kursu pn. „Instruktor Symulacji Medycznej w BLS” skierowanego do 2 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia h. 3-dniowego szkolenia pn. „Zarządzanie CSM” skierowanego do 2 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia Część 2 Usługa nagrania, montażu audio-video i renderowania kursów/szkoleń z zakresu symulacji medycznych realizowanych dla PWSZ w Tarnowie w sposób stacjonarny na terenie całej Polski. 1. Wykonawca dokona nagrania, montażu audio–video i renderowania, czyli przekształcenia materiału już zmontowanego do formatu umożliwiającego oglądanie nagrań wszystkich niżej wymienionych kursów w internecie (video będzie umieszczone na serwerach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie). Ponadto Wykonawca opracuje do każdego filmu czołówkę zawierającą m. in.: tytuł filmu/kursu, nazwę Zamawiającego oraz oznaczenia właściwe dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Część kursów będzie realizowana w całej Polsce poza siedzibą PWSZ w Tarnowie. Stąd też w kalkulacji ceny Wykonawca powinien uwzględnić koszty dojazdów na miejsce szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia osób dokonujących nagrań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach