Przetargi.pl
Remont (modernizacja) drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa w Gminie Kamienica Polska

Gmina Kamienica Polska ogłasza przetarg

 • Adres: 42-260 Kamienica Polska, M. Konopnickiej 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343273333 , fax. 3273149
 • Data zamieszczenia: 2023-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamienica Polska
  M. Konopnickiej 12
  42-260 Kamienica Polska, woj. śląskie
  tel. 343273333, fax. 3273149
  REGON: 151397977
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (modernizacja) drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa w Gminie Kamienica Polska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Inwestycja polega na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Remont (modernizacja) drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa w Gminie Kamienica Polska.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ. Zamówienie publiczne dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach