Przetargi.pl
Remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 47-330 Zdzieszowice, Chrobrego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 844 287 , fax. 774 844 287
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
  Chrobrego 36
  47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie
  tel. 774 844 287, fax. 774 844 287
  REGON: 00011935090000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp1zdzieszowice.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część budowlana 1.1 rozbiórka ścianek działowych, drzwi, demontaż płytek na ścianach oraz posadzkach, wywiezienie i składowanie gruzu, 1.2 roboty remontowe polegające na wymurowaniu nowych ścianek działowych, zabudowy stelaży wc z płyt g-k do pełnej wysokości, uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach, wyrównanie gipsem, ułożenie płytek w pomieszczeniach wc dziewcząt i chłopców do pełnej wysokości ścian, wykonanie fartuchów nad umywalkami oraz zlewem, malowanie farbą zmywalną (lateksową lub ceramiczną) ścian w pomieszczeniu umywalni oraz w schowku porządkowym, malowanie sufitów, montaż kabin wc, montaż luster, suszarek, pojemników na mydło, montaż nawietrzaków w ramie okna. 2. Część instalacyjna 2.1 roboty demontażowe obejmujące demontaż armatury, misek ustępowych, umywalek oraz instalacji wod-kan, 2.2 roboty instalacji kanalizacyjnej – wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych pod posadzką, pionów na ścianach, wyprowadzenia 2 pionów tj. pion 1 i 4 ponad dach – w części wyższych kondygnacji w obudowie g-k, montaż armatury tj. misek ustępowych na stelażach, pisuarów na stelażach, umywalek nad/pod –blatowych, 2.3 wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do nowych urządzeń wraz z zaworami przelotowymi, bateriami umywalkowymi (baterie umywalkowe stojące na czujnik ruchu z mieszaczem /6V), zaworem ze złączką do węża, 2.4 roboty rozbiórkowe posadzek, wykonanie wykopów do prowadzenia nowych rur kanalizacyjnych, 2.5 roboty elektryczne towarzyszące. 3. Przyłącz kanalizacji – wymiana istniejącego odcinka przyłącza kanalizacyjnego od budynku do pierwszej studzienki przy budynku 3.1 odkopanie, demontaż starej rury, wykonanie podsypki, ułożenie nowego odcinka rury, włączenie do studni, zasypanie wykopu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach