Przetargi.pl
Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich - wykonanie utwardzenia pod trybuny

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich - wykonanie utwardzenia pod trybuny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich i przewiduje:  zdjęcie humusu,  wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km,  wykonanie profilowania z zagęszczeniem podłoża gruntowego pod projektowaną nawierzchnię,  wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm – po zagęszczeniu,  montaż obrzeży betonowych o wymiarach 8/30//100 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B – 15),  wykonanie podbudowy z tłucznia granitowego frakcji 0 – 31,5 mm, grubości 15 cm – po zagęszczeniu,  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, grubości 6 cm,  wykonanie humusowania grubości 10 cm, przyległego terenu z obsianiem mieszanką traw gazonowych na trawniki o umiarkowanie intensywnym użytkowaniu, np. mieszanka Boiskowa Bis lub Rekreacyjna firmy Granum lub inna o równoważnych właściwościach,  wywiezienie urobku na odległość do 1 km,  uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów przyległych. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z: 1) specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla potrzeb niniejszego zamówienia, 2) przedmiarem robót, 3) szczegółową specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, 4) obowiązującymi przepisami i normami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215). 5) sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Uwagi: 1) wszystkie nazwy własne podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń i materiałów powinny być co najmniej takie, jak pokazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu sporządzenia należytej wyceny, 3) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe, w gatunku pierwszym i posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). Na roboty objęte zadaniem Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie nawierzchni, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach