Przetargi.pl
Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie.

Gmina Łambinowice ogłasza przetarg

 • Adres: 48-316 Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 311 300 , fax. 774 311 301
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łambinowice
  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
  48-316 Łambinowice, woj. opolskie
  tel. 774 311 300, fax. 774 311 301
  REGON: 53141284600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.//www.lambinowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie. Zamówienie jest podzielone na dwie części. Część I zamówienia - Dowóz uczniów i dzieci na terenie gminy. Cześć II zamówienia - Dowóz uczniów z terenu gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie. I część zamówienia: Część pierwsza obejmuje dowóz uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli z miejscowości: Dworzysko, Szadurczyce, Okopy, Sowin, Wierzbie do Łambinowic i odwóz uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli w Łambinowicach i Bielicach do miejscowości: Sowin, Wierzbie, Okopy, Bielice, Malerzowice Wielkie, Dworzysko, Szadurczyce. Łączna długość trasy jednego dnia wynosi: 127 km (dwa dowozy i dwa odwozy jednego dnia). Długość i przebieg trasy, może w ciągu roku szkolnego ulegać niewielkim zmianom zależnie od potrzeb wynikających z organizacji pracy szkół i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy przewozu uczniów, ale nie przekroczy w ramach umowy w sumie 130 km dziennie. Ilość osób przewożonych jest zmienna i ze względu na osoby wsiadające i wysiadające może w sumie dziennie wynosić nawet 120 osób (tej liczby nie przekroczy), jednakże w tym samym czasie w autobusie nie będzie przewożonych więcej niż w sumie 55 osoby, dlatego wykonawca ma obowiązek użycia pojazdu co najmniej 55 osobowego, w tym z 44 miejscami siedzącymi. Wykonawca – w przypadku awarii pojazdu musi zapewnić dowóz pojazdem o takim samych parametrach – w czasie 1 h od powstania awarii. Propozycja rozkładu jazdy części pierwszej zamówienia, z której wynika ustalona dzienna ilość kilometrów, znajduje się w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II część zamówienia: Część druga zamówienia obejmuje przewóz uczniów z miejscowości: Bielice, Malerzowice Wielkie, Dworzysko, Łambinowice, Budzieszowice, Jasienica Dolna i Lasocice do Nysy i odwóz po zajęciach do w/w miejscowości dwa razy w ciągu dnia. Uwzględniono fakt, że z Dworzyska, Łambinowic, Malerzowic Wielkich, Bielic i Jasienicy Dolnej planuje się dowozić tylko po 1 uczniu, natomiast zakłada się, że przez Budzieszowice będzie potrzeba czterokrotnego przejazdu w ciągu jednego dnia, oraz że będzie potrzeba dojazdu jeszcze do innej miejscowości w związku z indywidualnym planem lekcji uczniów. Jednocześnie dwukrotny dojazd do Budzieszowic w rzeczywistości, w związku ze zbieżnym planem zajęć uczniów, może nie być potrzebny. Obecnie zakłada się, że będzie istniała potrzeba dowozu na tej trasie minimum grupy 8 uczniów + opiekun - jednym pojazdem; dlatego pojazd musi być przystosowany do przewozu co najmniej 12 osób, w tym wszystkie miejsca siedzące. Łączna długość tarasy jednego dnia wynosić ma 189 km (dwa dowozy i dwa odwozy). Długość rozliczanej trasy może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom zależnie od potrzeb wynikających z nowych decyzji o kształceniu specjalnym dzieci, zakończenia przez uczniów nauki, zmiany miejsca zamieszkania ucznia i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy. W takich przypadkach zakłada się możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy. Plan dowozów dla części drugiej zamówienia wynikać będzie z indywidualnego planu zajęć przewożonych uczniów. Wykonawca – w przypadku awarii pojazdu musi zapewnić dowóz pojazdem o takim samych parametrach – w czasie 1 h od powstania awarii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla części I i II: Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia przewoźnika drogowego – aktualną licencję/koncesje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Prawidłowo złożona oferta każdego Wykonawcy musi zawierać: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: - Formularz ofertowy (załącznik nr 1) do SIWZ - Oświadczenie, (załącznik nr 2) do SIWZ, - Oświadczenie, (załącznik nr 3) do SIWZ, - Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy zał. nr 10), - Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej (załącznik numer 6b SIWZ, jeżeli dotyczy). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy - opłaconą polisę OC na czas trwania umowy, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy okres obowiązywania polisy upływa przed terminem określonym w rozdziale IV SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przedstawienia kolejnej polisy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach