Przetargi.pl
Remont klatek schodowych z wymianą instalacji WLZ i domofonowej oraz malowanie z podziałem na zadania

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 422 12 47 , fax. 324 221 247
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  ul. Kościuszki 17
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 422 12 47, fax. 324 221 247
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgm.rybnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont klatek schodowych z wymianą instalacji WLZ i domofonowej oraz malowanie z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont klatek schodowych z wymianą instalacji WLZ i domofonowej oraz malowanie w budynkach mieszkalnych. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania: Zadanie 1: ul. Bogusławskiego 1 Zadanie 2: ul. Grażyńskiego 3 Zadanie 3: ul. Patriotów 2 Zadanie 4: ul. Plac Pokoju 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi: Zadanie 1 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Zadanie 2 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Zadanie 2 - 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) Zadanie 2 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://www.bip.zgm.rybnik.pl . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach