Przetargi.pl
Zakup samochodów: Ford EcoSport, Ford Transit Custom, Ford Ranger, Ford Transit 2.0 EcoBlue

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-161 Katowice, Al. Korfantego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3927171, 3927202, , fax. 323 927 376
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
  Al. Korfantego 38
  40-161 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3927171, 3927202, , fax. 323 927 376
  REGON: 27050488900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodów: Ford EcoSport, Ford Transit Custom, Ford Ranger, Ford Transit 2.0 EcoBlue
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup samochodów: Ford EcoSport, Ford Transit Custom, Ford Ranger, Ford Transit 2.0 EcoBlue. Szczegółowy opis zawarto zaproszeniu do on-line postępowania, które dostępne jest pod adresem https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Zainteresowani udziałem w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z Zaproszeniem do udziału w on-line postępowaniu dostępne jest na stronie internetowej https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach