Przetargi.pl
Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” – Toszek, Płużniczka, Ciochowice

Gmina Toszek ogłasza przetarg

 • Adres: 44-180 Toszek, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 378 020 , fax. 322 334 141
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Toszek
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-180 Toszek, woj. śląskie
  tel. 322 378 020, fax. 322 334 141
  REGON: 27625777100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.toszek.pl; www.bip.toszek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” – Toszek, Płużniczka, Ciochowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczy budowy Otwartych Stref Aktywności dla 3 lokalizacji w Gminie Toszek: - budowa międzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w Toszku; adres: dz. nr 1659/183 obręb Toszek, - budowa międzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Płużniczka; adres: dz. nr 83/2 obręb Płużniczka, - budowa międzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Ciochowice; adres: dz. nr 674/62,646/62 obręb Ciochowice. 1. Toszek - Projektowana inwestycja przewiduje wydzielenie ok. 200 m2 powierzchni działki oraz: montaż 6 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (wioślarz, wyciąg górny, orbitrek eliptyczny, wyciskanie siedząc, motyl w rewersie, motyl klasyczny); montaż urządzeń małej architektury – ławki, regulamin, stojak na rowery, kosz na śmieci; montaż elementów edukacyjnych – tablica do rysowania, cymbałki, kółko i krzyżyk; zagospodarowanie terenu – nasadzenie krzewów owocowych. 2. Płużniczka - Projektowana inwestycja przewiduje wydzielenie ok. 200 m2 powierzchni działki oraz: montaż 8 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (nożyce, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, narciarz biegowy, rowerek, motyl, sternik, twister); montaż urządzeń małej architektury – ławki, regulamin, stojak na rowery; montaż elementów edukacyjnych – gra w szachy, gra na cymbałkach; zagospodarowanie terenu – nasadzenie krzewów owocowych. 3. Ciochowice - Projektowana inwestycja przewiduje wydzielenie ok. 200 m2 powierzchni działki oraz: montaż 8 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (nożyce, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, narciarz biegowy, rowerek, motyl, sternik, twister); montaż urządzeń małej architektury – ławki, regulamin, stojak na rowery; montaż elementów edukacyjnych – gra w szachy, gra na cymbałkach; zagospodarowanie terenu – nasadzenie krzewów owocowych. Wytyczne techniczne - Projektowane urządzenia siłowni powinny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na każe urządzenie z osobna, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 16630:2015. Każe urządzenie powinno posiadać tabliczkę znamionową. Przed zabudowaniem urządzenia konieczne jest przedstawienie ww. certyfikatu do akceptacji Zamawiającego. Ujęte w projektach przekroje i grubości ścianek elementów konstrukcyjnych są podane jako minimalne. Pylony należy mocować na głębokości min. 30 cm poniżej poziomu gruntu, do fundamentu wykonanego z betonu klasy min C20/25 posadowionego poniżej strefy przemarzania gruntu. Roboty budowlane powinny być prowadzane zgodnie z projektem, przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie – posiadające stosowne certyfikaty, badania i aprobaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wadium wnoszonego w postaci niepieniężnej – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 1) przy ul. Bolesława Chrobrego 2, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach