Przetargi.pl
Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 100 150 , fax. 343 172 661
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 343 100 150, fax. 343 172 661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaklobuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części: 3.1.1. Część 1 – Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 539/9, 539/8 (obręb Rybno przy ul. Stawowej), polegającym na budowie siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla społeczności lokalnej. Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona w projekcie usytuowania obiektów siłowni stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Na działce nr ew. 539/9 znajduje się istniejący plac zabaw, boisko do siatkówki oraz altana, natomiast na działce nr ew. 539/8 znajduje się zbiornik wodny oraz wał przeciwpowodziowy. Na działkach występuje zieleń niska i ozdobna, która nie koliduje z projektowaną inwestycją. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż elementów placu zabaw wraz z fundamentami prefabrykowanymi: - bujak sprężynowy; - huśtawka równoważna „ważka”. b) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z fundamentami prefabrykowanymi: - biegacz/orbitrek; - wyciąg górny /krzesło; - twister/poręcze; - stepper/surfer; - wioślarz wolnostojący; - tablica regulaminowa. c) dostawę i montaż elementów małej architektury, zgodnie z dokumentacją projektową: - ławki klasycznej 1 szt.; - ławki młodzieżowej 1 szt.; - kosza na śmieci 2 szt. d) zagospodarowanie terenu w obrębie centrum rekreacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową: - demontaż odcinka istniejącej palisady wraz z wykonaniem nowoprojektowanej palisady; - demontaż części istniejącego utwardzenia terenu z kostki betonowej, w powstałym miejscu siew trawy na przygotowanym gruncie rodzimym. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. Niniejsze zamówienie nie obejmuje demontażu bujaka sprężynowego, likwidacji istniejącej piaskownicy i istniejących elementów małej architektury – 2 szt. ławek parkowych i 2 szt. koszy na śmieci. 3. Zdemontowaną kostkę betonową należy przekazać Zamawiającemu. 4. Niniejsze zamówienie nie obejmuje pielęgnacji istniejących nasadzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Pielęgnację będzie wykonywać Zamawiający we własnym zakresie w z własnych środków. 5. Zamawiający dopuszcza fundamenty lane zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej 3.1.2. Część 2 – Przebudowa placu zabaw sołectwie Kamyk: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 760/4 (obręb Kamyk przy ul. Szkolnej), polegającym na przebudowie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci z pobliskiej szkoły i przedszkola oraz okolicznych mieszkańców. Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona w projekcie budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Na przedmiotowej działce znajduje się plac zabaw przeznaczony dla dzieci szkolnych i przedszkolnych . a) istniejące elementy placu zabaw przeznaczone do usunięcia zgodnie z dokumentacją projektową: - drewniany zestaw zabawowy; - huśtawka „ważka”. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż elementów zabawowych wraz z fundamentami prefabrykowanymi: - zestaw zabawowy metalowy; - huśtawka „ważka”; - tablica regulaminowa. b) dostawę i montaż elementów małej architektury, zgodnie z dokumentacją projektową: - ławki 1 szt.; - kosza na śmieci 1 szt. c) wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej pod huśtawki podwójne oraz huśtawkę bocianie gniazdo wraz z obrzeżem bezpiecznym poliuretanowym; d) przeniesienie istniejących huśtawek podwójnych i bocianie gniazdo; e) przeniesienie bujaka sprężynowego, bujaka kubełkowego i karuzeli tarczowej; f) rozplanowanie uzyskanego humusu w wyniku robót budowlanych po istniejącym terenie i obsianie mieszanką trawiastą; g) rozbiórka i zasypanie istniejącej studni wyposażonej w pokrywę betonową z włazem; h) usunięcie 2 szt. drzew, drzewa zostaną wskazane przez Zamawiającego. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. Elementy zabawowe przeznaczone do usunięcia zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie. 3. Zamawiający dopuszcza fundamenty lane zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej 3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 3.3.Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami i normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w SIWZ. 3.4.Wykonawca jest także zobowiązany do takiego prowadzenia robót i takiego zabezpieczenia terenu budowy, aby umożliwiłoby to niezakłócone funkcjonowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.5.Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty: 1) projekty budowlano-wykonawcze – załączniki nr 8, 9 do SIWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączniki nr 8, 9 do SIWZ, 3) ponadto Zamawiający załączył przedmiary robót, które stanowią materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarze podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne - załączniki nr 8, 9 do SIWZ. 4. Materiały równoważne 4.1 Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 4.2 Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4.3 Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4.4 Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 4.5 Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 5. Gwarancja i rękojmia 5.1 Na przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji jakości – zgodnie z deklaracją ofertową, który dla robót budowlanych wynosi minimalnie 36, a maksymalnie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 5.2 Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 5.3 Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). 5.4 Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 5.6 Oświadczenie Gwarancyjne stanowi załącznik do projektu umowy. UWAGA: a) termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem w Rozdz. XII niniejszej SIWZ, b) termin gwarancji Wykonawca podaje w miesiącach, określając deklarowany termin jako 36, 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, c) określenie terminu gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. W przypadku deklaracji terminu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęty zostanie 60 miesięczny termin gwarancji, natomiast w treści umowy wpisany zostanie zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 6. Podwykonawcy 6.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6.2 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a st. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 7.1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani bezpośrednio związani z wykonywaniem przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 7.2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 2 ust. 7 i 8 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie jest podzielone na części a Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie określa ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 5.2 dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach