Przetargi.pl
remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Krępickiej 44 -44f we Wrocławiu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 253 338 , fax. 713 252 296
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Przybyszewskiego 102/104
  51-148 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 253 338, fax. 713 252 296
  REGON: 93193462100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-wroclaw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Krępickiej 44 -44f we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie klatek schodowych w budynku mieszkalnym siedmioklatkowym, czterokondygnacyjnym przy ul. Krępickiej nr 44-44F we Wrocławiu, stanowiących własność Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: − uzupełnienie tynków cem-wap i gładzi klatek schodowych, − malowanie farbą emulsyjną ścian (kolor pastelowy) i sufitu (kolor biały), − wykonanie lamperii z tynku mozaikowego wys.1,20 m o uziarnieniu 0,8 mm w wiatrołapie i klatce schodowej ( kolory do uzgodnienia. 1) Rzut oraz przekrój przez klatkę schodową stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie malowania i wykonania lamperii stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 3) Przedmiar robót ( pomocniczo) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 zł ( słownie : trzy tysiące pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie ( w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach