Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków czystości do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 877 183 , fax. 748 877 103
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
  ul. Paderewskiego 10
  58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 748 877 183, fax. 748 877 103
  REGON: 89004717900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków czystości do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków czystości, ręcznik…ów oraz worków foliowych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu z podziałem na części: - część nr 1 – środki czyszczące i polerujące, - część nr 2 – mop bawełniany, 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 39800000-0 - środki czyszczące i polerujące 39220000-0 - Materiały gospodarcze 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze asortymentowo – cenowe, stanowiące Załącznik nr 1B do SIWZ. 4. Okres gwarancji i rękojmia oferowanych środków czystości nie krótszy niż 6 miesięcy. 5. Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla pracowników Działu Higieny Szpitalnej zakresie stosowania oferowanych środków czystości 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełnionych 9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: - dla części nr 1 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł) - dla części nr 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. I / O Wałbrzych, Nr 65 1020 3668 0000 5302 0406 3244 z dopiskiem: Wadium - „Dostawa środków czystości do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). w terminie przewidzianym na złożenie ofert 22.03.2019 r., do godz.10:00, sposób przekazania: Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub innej formie, do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię, a oryginał należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie oznakowanej „Wadium – Dostawa środków czystości do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”. 2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 4. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu: a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne): 1) każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie (zał. 2a i 2b do siwz) udokumentować, 2) co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP w zakresie opisanym przez Zamawiającego; 3) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy; 5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast przedłożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 1, 2, 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. Ust.1 pkt 24 ustawy, Wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w art. 51 ust. la, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3, przekazują (bez wezwania) zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach