Przetargi.pl
Remont kapitalny pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na Cmentarzu Komunalnym Północnym

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 339 154 , fax. 226 334 491
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  ul. Powązkowska
  01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 339 154, fax. 226 334 491
  REGON: 11957726000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmentarzekomunalne.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kapitalny pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na Cmentarzu Komunalnym Północnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy remontu pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. Piec został wykonany w 1995r. przez firmę TABO Incinerator AB z siedzibą w Uppsali Szwecja i wykonano na nim 29.600 kremacji. W marcu 2004 i lipcu 2009r. wykonano naprawy główne powyższego pieca. Od ostatniej naprawy głównej wykonano 16.900 kremacji. Podczas ostatniej naprawy głównej wymieniono oprogramowanie. Właścicielem oprogramowania jest firma TABO-CS. 1. Przedmiotem zamówienia są: - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn - CPV 50 53 00 00 - 9. 2. Warunki realizacji zamówienia. Określa pkt 10 SIWZ. 3. Wymagany zakres zamówienia. Zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ 4. Rękojmia i gwarancja. 4.1. Okres gwarancji na płyty podłogowe w komorze głównej nie może być krótszy niż 2000 kremacji. 4.2. Okres gwarancji na wymurówkę nie może być krótszy niż 4000 kremacji. 4.3. Na pozostałe prace należy udzielić rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 4 lata
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50530000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga aby oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 zł. Warunki dotyczące wadium określa pkt 29 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 369 ze zmianami), chyba że wykaże, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ oraz ewentualne dowody, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach