Przetargi.pl
Remont kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu Szczecińskim na terenie Gdańskiego Terminalu Kontenerowego.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 379 565 , fax. 587 379 332
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  ul. Zamknięta 18
  80-955 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 587 379 565, fax. 587 379 332
  REGON: 19147840800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu Szczecińskim na terenie Gdańskiego Terminalu Kontenerowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac polegających na bezwykopowej renowacji (metoda termoutwardzalnego rękawa) infrastruktury kanalizacji deszczowej znajdujących się na placu magazynowym na terenie Gdańskiego Terminalu Kontenerowego (GTK). Zakres robót obejmować będzie: 1. Remont kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową na odcinkach: - odcinek sieci o długości L= 22m i średnicy fi 400, - włączenie do sieci przykanalików od wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego Zakres odcinków przeznaczonych do remontu zgodnie z załącznikiem (wg trasy na mapie stanowiącej załącznik nr 1). 2. Płukanie i inspekcja TV kanalizacji deszczowej po wykonanych robotach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy przygotować według wzoru Formularza oferty – zamieszczonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. Do formularza oferty załączyć należy: 10.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu wymagane na podstawie punktu 6.1. 10.2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.12. 10.2.3. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy a nie osobę / osoby których uprawnienie do jej podpisania wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach