Przetargi.pl
Remont izolacji pionowej oraz instalacji w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie”

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont izolacji pionowej oraz instalacji w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu części izolacji pionowej oraz wykonanie robót instalacyjnych w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie. Stan istniejący: Budynek nr 2 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym, w części pomieszczeń przyziemia występują ślady zawilgocenia ścian fundamentowych, celem ich usunięcia a tym samym zapobiegnięcia dalszej korozji budynku koniecznym, jest wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu izolacji pionowej w części budynku. Ponadto w sanitariatach zlokalizowanych w przyziemiu występują problemy z właściwym odprowadzaniem ścieków, przeprowadzony wcześniej monitoring kanalizacji pozwolił określić miejsce występowania nieszczelności ( załamania odcinka kanalizacji) usterka ta jest przewidziana do naprawy w ramach przedmiotowego zadania. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty ziemne 3. roboty murarskie 4. roboty izolacyjne 5. wymiana posadzki 6. wymiana odcinka kanalizacji 5. uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami trawnikowymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRECYZUJĄ N.W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” – zał. nr 8 do SIWZ oraz w „Przedmiarach robót” - zał. nr 7 do SIWZ Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.). Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami. Nakłady robocizny, materiałów i sprzętu w analogicznych pozycjach kosztorysu ofertowego należy przyjąć tak jak wskazał Zamawiający w inwestorskim przedmiarze robót. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza się, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zastosowanie materiału lub sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. Nie dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:00 do 15:00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – stanowiąca załącznik do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym w drugim kryterium (SIWZ część nr I pkt 14).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy o numerze: NBP O/Kraków - 63 1010 1270 0051 4813 9120 2000.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty: a) Standardowy formularz jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6); b) „Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w „Założeniach wyjściowych do kosztorysowania” – zał. nr 9 do SIWZ oraz według przedmiarów robót załączonych przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej. c) „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – tylko w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów. d) pełnomocnictwo złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy, e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - jeżeli dotyczy; f) oryginał gwarancji wadialnej jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu – jeżeli jest wymagane. UWAGA! O wszystkie wymagane w SIWZ część I pkt 10 i część III pkt 1 ppkt 1.3 – 1.5 dokumenty i oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, który w rankingu ofert zajmie najwyższe miejsce. Przedmiotowych dokumentów Wykonawcy nie muszą dołączać do Druku oferta. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, składane są w oryginale w postaci, dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego w oparciu o zapis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17. 02. 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach