Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze skoordynowanym branżowo modelem BIM 3D dla Zadania pn.: ”Adaptacja Ziemniaczarki I na zaplecze konserwatorskie i techniczne GPK” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze skoordynowanym branżowo modelem BIM 3D dla Zadania pn.: ”Adaptacja Ziemniaczarki I na zaplecze konserwatorskie i techniczne GPK” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze skoordynowanym branżowo modelem BIM 3D dla Zadania pn.: ”Adaptacja Ziemniaczarki I na zaplecze konserwatorskie i techniczne GPK” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej. 3.1. Fazy realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1.1. Faza I – Przygotowawcza – wykonanie: a) Planu Wykonania BIM (BEP) b) Mapy do celów projektowych c) Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej metodą skaningu laserowego 3D d) Ekspertyzy konstrukcyjno- budowlanej e) Dokumentacji geologiczno- inżynierskiej f) innych ekspertyz, badań i opinii niezbędnych do właściwej oceny stanu zachowania obiektu i opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej; 3.1.2. Faza II- Projekt koncepcyjny dla budynku Ziemniaczarka I wraz z terenem do niego przyległym oraz zagospodarowanie terenu dla Etapu II i Etapu III, w tym: a) Krok I. Projektant opracuje trzy odrębne koncepcje architektoniczno-urbanistyczne (wersja 1, wersja 2, wersja 3) układu funkcjonalnego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, z których Zamawiający wybierze jedną (Schemat wyboru pokazano w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). W co najmniej jednej z koncepcji architektoniczno-urbanistycznej należy uwzględnić zachowanie jak największej ilości historycznych elementów wskazanych w Załączniku nr 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wytyczne archeologiczno-konserwatorskie”. Każda koncepcja może zawierać różne warianty rozwiązań projektowych, a dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru rozwiązania pośredniego łączącego elementy z przestawionych wersji 1, 2 oraz 3. Zawartość koncepcji architektoniczno-urbanistycznej: • plan zagospodarowania Ziemniaczarki I – Etap I • niezbędne rzuty i przekroje – minimum: rzut pomieszczeń, przekrój podłużny (w tym jeden przez przejazdy)+przekrój poprzeczny • cztery elewacje w kolorze • wizualizacja budynku i terenu wokoło niego: Ziemniaczarki I – Etap I, terenu określonego w Etapie II, terenu określonego w Etapie III, w kolorze z 6 różnych perspektyw b) Krok II. Rozszerzenie wybranej przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-urbanistycznej o dwa różne rozwiązania instalacyjne zakładające jak najniższe koszty użytkowania budynku zwane odpowiednio wariant A i wariant B. Zawartość części opisowej wybranej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla każdego z wariantów: • opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych i instalacyjnych • ogólna charakterystyka proponowanych urządzeń, technologii • ogólna charakterystyka rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń, • analizę ekonomiczną pod względem kosztów budowy (ustalenie kosztów budowy) • harmonogram • prognozę kosztów związanych z utrzymaniem obiektu w skali roku z wyodrębnieniem kosztów za poszczególne media Zawartość części graficznej wybranej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla każdego z wariantów: • plan zagospodarowania działki • niezbędne rzuty i przekroje- minimium: rzut pomieszczeń, przekrój podłużny (w tym jeden przez przejazdy+jeden przez części niższe budynku)+przekrój poprzeczny (w tym jeden przez komunikację+jeden (przez przejazdy i część niższą budynku) poprzeczny • 4 elewacje w kolorze • wizualizacja budynku i terenu w około niego, w kolorze z 6 różnych perspektyw • model budynku w BIM 3D zawierający wszystkie branże c) Krok III- Z przedstawionych rozwiązań Zamawiający finalnie wybierze jedno (mogące być również połączeniem przedstawionych wersji i wariantów), będące bazą do wykonania projektu budowlanego (Faza III), dalej zwane Projektem koncepcyjnym. 3.1.3 Faza III- Projekt budowlany wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym opracowanie uzupełnień i odpowiedzi na wezwanie Organów/Urzędów). Projekt budowlany obejmie: a) Projekt zagospodarowania terenu b) Projekt zieleni c) Projekt architektoniczno- budowlany d) Projekt konstrukcyjny e) Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych f) Projekt instalacji teletechnicznych zewnętrznych i wewnętrznych g) Projekt instalacji wod.-kan. h) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji, i) Projekt instalacji c.o. j) Projekt technologii źródła ciepła dla budynku, k) Projekt kanalizacji zewnętrznej bytowej oraz szamba/oczyszczalni ścieków l) Projekt kanalizacji zewnętrznej technologicznej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne m) Projekt kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wody deszczowej n) Projekt przyłącza wody bytowej oraz ppoż o) Projekt podziału budynku na strefy PPOŻ p) Scenariusz PPOŻ q) Informację BIOZ r) Charakterystykę energetyczną s) Wizualizacje budynku i terenu w około niego, w kolorze z 6 różnych perspektyw t) Oraz inne niezbędne opracowania 3.1.3. Faza IV- Projekt wykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, harmonogram robót budowlanych. Projekt wykonawczy obejmie: a) Projekt zagospodarowania terenu, b) Projekt zieleni, c) Projekt architektoniczno- budowlany , d) Projekt konstrukcyjny, e) Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, f) Projekt instalacji teletechnicznych zewnętrznych i wewnętrznych g) Projekt instalacji wod.-kan. h) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji, i) Projekt instalacji c.o. j) Projekt technologii źródła ciepła dla budynku, k) Projekt kanalizacji zewnętrznej bytowej oraz szamba/oczyszczalni ścieków l) Projekt kanalizacji zewnętrznej technologicznej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne m) Projekt kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wody deszczowej n) Projekt przyłącza wody bytowej o) Projekt przyłącza wody ppoż p) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z ich wykończeniem q) Scenariusz PPOŻ r) Wizualizacje budynku i terenu w około niego, w kolorze z 6 różnych perspektyw 3.2. W zakresie świadczonych usług w ramach umowy pozostaną ponadto: 3.2.1. pomoc Zamawiającemu w uzyskaniu wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii wymaganych w toku opracowywania dokumentacji projektowej w szczególności uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę poprzez przygotowanie właściwych wniosków, 3.2.2. branie udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w trakcie projektowania w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień. W zakresie Projektanta będzie zapewnienie podczas tychże spotkań sprzętu z koniecznym do przeprowadzenia spotkania oprogramowaniem, 3.2.3. zapewnienie dostępu do Platformy CDE zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1 „Informacje dotyczące wymagań Zamawiającego” przez wszystkie etapy trwania Umowy, 3.2.4. pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji, 3.2.5. wykonanie wykazu środków trwałych, 3.2.6. szkolenie do 5 osób personelu Zamawiającego w obsłudze Platformy do wymiany danych CDE oraz innych programów niezbędnych do koordynowania pracy podczas realizacji projektu. Wykonanie przedmiotu zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 21.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 21.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 21.3. Termin wniesienia wadium upływa 29 września 2020 r. o godz. 12:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego: PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków nr rachunku 53 1130 1150 0012 1268 9790 0006. 21.4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 21.5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 21.5.1. pieniądzu, 21.5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 21.5.3. w gwarancjach bankowych, 21.5.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 21.5.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 21.6. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Projektanta wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Projektanta do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. Uwaga nr 12 W przypadku wadium wniesionego w postaci elektronicznej (oryginał gwarancji podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Projektanta dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją) udzielona gwarancja dodatkowo nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji. 21.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy pzp. 21.8. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Projektanta, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; Uwaga nr 4 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej wraz z ofertą i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Projektanta lub notariusza (w przypadku zdigitalizowania pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej) 9.2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w punkcie 8.2 SIWZ; 9.3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 8.2 SIWZ. 9.4. Dowód wpłaty wadium lub oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 9.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Projektant, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci. Uwaga nr 5 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.5, Projektant zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach