Przetargi.pl
Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Zachodniej 7/3a w Krakowie

Biblioteka Kraków ogłasza przetarg

 • Adres: 31-154 Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6189100
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Kraków
  pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
  31-154 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6189100
  REGON: 36621034300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Zachodniej 7/3a w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z zainstalowaniem w budynku filii bibliotecznej przy ul. Zachodniej w Krakowie. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in. następujących mebli wraz z instalacją: regał na książki z oświetleniem ledowym, drabinka do regału na książki z oświetleniem ledowym, regał na książki z katalogiem (monitor), regał na audiobooki z oświetleniem ledowym, mobilny niski regał na komiksy z 2 półkami, mobilne niskie regały na czasopisma z 3 półkami, biurko w strefie biblioteki, szafa zamknięta w strefie biblioteki, szafka pod umywalkę, kuchnia na zamówienie, szafa zamknięta ubraniowa w kuchni, płyta laminowana uzupełniająca głębokość szafy ubraniowej, szafki wiszące przy suficie, szafka RTV w strefie gracza, element tapicerowany o średnicy 90 cm w kolorze fotela, biurko w strefie wypoczynkowej z blatem ze szkła hartowanego, zabudowa meblowa pod siedziskami i siedzisko w strefie wypoczynkowej. Realizacja mebli z montażem odbywać się będzie pod nadzorem firmy, która zaprojektowała wnętrza tj. Firma Idzińska Design - Wiola Idzińska. b) Szczegółowy zakres dostawy zawiera zestawienie mebli (OPZ) załącznik nr 6 – wraz z rysunkami technicznymi oraz projekt pokazujący m.in. rozmieszczenie mebli (zał. 6a). c) Na przedmiotowe meble wykonawca zobowiązany jest udzielić – minimum 24 miesięcznej gwarancji. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 m-ce zostaną odrzucone. Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). e) Oceniając oferty Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. f) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg zał. nr 3; b) oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólna ofertę składa odrębnie) – wg zał. nr 4; 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) wypełniony formularz oferty – wg zał. 1 oraz cennik mebli wg zał. 6; 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 w cz. IV SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć oświadczenie o którym mowa w punkcie 2 w cz. IV SIWZ. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg zał. 4 dotyczące tych podmiotów. 8. Dokumenty wymagane w specyfikacji i ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach