Przetargi.pl
Remont istniejącej opaski brzegowej z koszy siatkowo - kamiennych na pot. Lachówka, lokalnie w km 4+000 - 4+550 w m. Lachowice, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont istniejącej opaski brzegowej z koszy siatkowo - kamiennych na pot. Lachówka, lokalnie w km 4+000 - 4+550 w m. Lachowice, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie udrożnienia i zasypu wyrw brzegowych w ilości: - wykop wykonany koparkami 145,00 m3 - zasypy wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość 10 m 145 m3 - rozbiórka budowli siatkowo - kamiennych koszy z kamieniem bez wyprawy 137,50 m3 - wykonanie koszy siatkowo - kamiennych bez wyprawy 107,50 m3 - wykonanie koszy siatkowo - kamiennych bez wyprawy 30 m3 - wbijanie kołków i słupków oporowych 200 szt - wykonanie narzutu kamiennego luzem (kamień łamany pow. 80 cm) 305 m3 - wykonanie wyściółki z faszyny 200 m2 Szacunkowa wartość zamówienia netto: 82 961,18 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach