Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2633060, 2633061 , fax. 018 2633952, 2633950
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
  ul. Szpitalna 14 14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2633060, 2633061, fax. 018 2633952, 2633950
  REGON: 00030832400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszs.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych (ze względu na obszerny zakres zamówienia został podany w załączniku numer 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336331600
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu przetargowym wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pszs.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną