Przetargi.pl
Remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze

Gmina Czeremcha ogłasza przetarg

 • Adres: 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6850400, 6850394 , fax. 085 6850400
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czeremcha
  ul. Duboisa 14 14
  17-240 Czeremcha, woj. podlaskie
  tel. 085 6850400, 6850394, fax. 085 6850400
  REGON: 05065923700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Czeremsze. Remont polega na wymianie istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej z płyt ażurowych i betonu asfaltowego na brukową kostkę betonową, istniejącego chodnika z płytek chodnikowych na brukową kostkę betonową. Plac wzdłuż drogi dojazdowej zaprojektowano poprzez utwardzenie go brukową kostką betonową. II.Zakres prac 1. Stan istniejący Droga dojazdowa posiada nawierzchnię: - od km 0+000,0 do km 0+027,5 m - płyty ażurowe o szerokości 4,0 m - od km 0+027,5 do km 0+059,0 m - beton asfaltowy o szerokości 4,0 m Po prawej stronie drogi dojazdowej znajduje się chodnik z płytek chodnikowych 35 x 35 x 5 cm szerokości 1,75 cm. Na odcinku 17,0 m chodnik jest wykonany z nawierzchni betonowej wylewanej na miejscu. Lewa strona drogi jest niezagospodarowana. Na działkach objętych opracowaniem znajdują się uzbrojenia podziemne: - kanalizacja telefoniczna; - kablowe linia energetyczna NN; - kanalizacja sanitarna; - wodociąg; Uzbrojenie istniejące zostało opisane i pokolorowane na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do SIWZ /dokumentacja techniczna/. 2. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 2.1. Rozwiązania sytuacyjne Początek projektowanej do remontu drogi przyjęto na krawędzi ulicy Szkolnej natomiast koniec w km 0+059. Szerokość zjazdu /drogi dojazdowej/ z ulicy Szkolnej wynosi 4,0 m i jest usytuowany w obrzeżach betonowych 6 x 20 cm. Przecięcie zjazdu z osią drogi jest pod kątem 90 o. Zjazd został zaprojektowany skosami o szerokości 1,5 m. W miejscu zetknięcia się zjazdu z krawędzią jezdni, należy oddzielić nawierzchnię bitumiczną od brukowej kostki betonowej krawężnikiem najazdowym 15 x 22 cm posadowionym na ławie betonowej na długości 7,0 m. Wzdłuż drogi należy utwardzić teren na szerokości 4,0 m. Droga i teren utwardzony należy obramować krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z betonu B-10. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z: a) brukowej kostki betonowej: - od km 0+003,5 do km 0,027,5 o szerokości 1,7 m - od km 0+044,5 do km 0,059,0 o zmiennej szerokości 2,0 ÷3,5 m b) wylewki betonowej z betonu B-30: - od km 0+027,5 do km 0,044,5 o szerokości 2,0 m - od km 0+003,5 do km 0,027,5 o szerokości 1,70 m Zaprojektowano pięć przekrojów normalnych - Rys. Nr 4 /załącznik do SIWZ - dokumentacja techniczna/ 2.2. Konstrukcja i technologia nawierzchni Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dojazdowej i utwardzenia terenu: - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm; - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm; - warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. Chodnik: - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm; - podsypka piaskowa grubości 3 cm; - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm; 2.3. Odwodnienie Odwodnienie nawierzchni jezdni i utwardzonego terenu jest rozwiązane metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych do istniejącego odwodnienia w ulicy Szkolnej. 3. Uwagi końcowe Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie robót ziemnych i podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego. Po wykonaniu całości robót wzdłuż siatki z boiskiem Orlik należy ustawić barierę ochronną typu /Olsztyński/ rurową o średnicy 60,3 mm o długości 51,0 m z zabetonowaniem słupków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1 500 PLN. Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą. Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Wadium składa się w: Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru: Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: Remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 16 marzec 2010 r. godz. 9:30 Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czeremcha.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach