Przetargi.pl
dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3 w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy / wyłączając okres wakacji, ferii zimowych i świątecznych/ na niżej podane grupy artykułów spożywczych zgodnie z kodem wg. CPV o równowartości kwoty nie przekraczającej kwoty poniżej 60 tys. Euro

Bursa Szkolna ogłasza przetarg

 • Adres: 15-034 Białystok, ul. Dobra 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7326 989 , fax. 0-85 7416 815
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Szkolna
  ul. Dobra 3 3
  15-034 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7326 989, fax. 0-85 7416 815
  REGON: 00078101033000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3 w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy / wyłączając okres wakacji, ferii zimowych i świątecznych/ na niżej podane grupy artykułów spożywczych zgodnie z kodem wg. CPV o równowartości kwoty nie przekraczającej kwoty poniżej 60 tys. Euro
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr. 1a Różne produkty spożywcze - CPV - 15800000 - 6 wg. załącznika nr. 1 do SIWZ Zadanie nr. 1 b Różne produkty spożywcze - CPV - 15800000 - 6 wg. załącznika nr. 2 do SIWZ Zadanie nr 2aProdukty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - CPV 15100000 - 9 wg załącznika nr. 3 do SIWZ Zadanie nr. 2b Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - CPV 15100000 - 9 wg. załącznika nr. 4 do SIWZ Zadanie nr. 3a Produkty mleczarskie - CPV - 155500000 - 3 wg. załącznika nr.5 do SIWZ Zadanie nr. 3b Różne produkty spożywcze -CPV - 15800000 - 6 wg. załącznika nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną