Przetargi.pl
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz ich przetworów (sprawa nr 3/ZP/WTiZ/10)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. Bema 100
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7145171 , fax. 085 7484218
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100 100
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7145171, fax. 085 7484218
  REGON: 05044003600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz ich przetworów (sprawa nr 3/ZP/WTiZ/10)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz ich przetworów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a oraz Załącznikiem nr 1b do SIWZ. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Zadanie nr 1 15113000-3 - wieprzowina, 15131410-2 - szynka, 15111000-9 - mięso wołowe, 15131130-5 - wędliny Zadanie nr 2 15112000-6 - drób, 15131135-0 - wędliny drobiowe, 15131310-1 - pasztety, 15112300-9 - wątróbki drobiowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący zadanie nr 1 lub zadanie nr 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podlaski.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach