Przetargi.pl
Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego do celów komunalnych

Gmina Grabowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-507 Grabowo, ul. Wł. Sikorskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2790021 , fax. 086 2790021
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grabowo
  ul. Wł. Sikorskiego 1 1
  18-507 Grabowo, woj. podlaskie
  tel. 086 2790021, fax. 086 2790021
  REGON: 00053133500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego do celów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę Ciągnika rolniczego o następujących parametrach: - Rok produkcji 2010, - Moc ciągnika od 120 do 140 KM, - Skrzynia biegów mechaniczna, - Szybkozłącza hydrauliczne typu EURO min. 3 pary - WOM tylny min. - 540/1000/ obr/min, - WOM przedni - 1000 obr/min, - Pompa hydrauliczna o wydajności min. 50 l/min, - Trzypunktowy tylny TUZ o min. udźwigu 4500 kg, - Trzypunktowy przedni TUZ o udźwigu- min. 1500 kg, - Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem, - Napęd na cztery koła - 4x4 (4WD), - Hamulce na wszystkie 4 koła, - Lampa uprzywilejowana koloru pomarańczowego, - Udokumentowanie danych fabrycznych + oryginalny folder, Wymagania dodatkowe: 1. Ciągnik wyprodukowany w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: wyciągi świadectwa homologacji ciągnika, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia. 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo. 4. Do oferty należy dołączyć: a) oryginalny folder producenta oferowanych urządzeń, b) wyciąg aktualnego świadectwa homologacji na ciągnik, c) znaki producenta CE maszyn pochodzących z produkcji seryjnej, d) tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych (nie dopuszcza się przedruków z Internetu), e) adres punktu serwisowego położonego w najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego, f) Wykonawca gwarantuje prawidłową współpracę dostarczonych podzespołów z ciągnikiem. 5. Wymagania dotyczące gwarancji. Zamawiający wymaga min. 24-miesięcznej gwarancji na zakupiony ciągnik. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Urzędu Gminy Grabowo ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-grabow.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach