Przetargi.pl
Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5667855 , fax. 087 5664831
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
  ul. Sejneńska 82 82
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5667855, fax. 087 5664831
  REGON: 79067637500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego. 2. W ramach przedmiotowej inwestycji będą wykonywane następujące prace: Budowa ulicy klasy technicznej G z ograniczoną dostępnością - A. Krajowej od ulicy Pułaskiego do ulicy Reja tj. od km 0+025,79 do km 1+022,29 wraz z tymczasowym włączeniem wybudowanej ulicy do istniejącej ulicy Reja, w zakresie: - rozbudowa istniejącej jezdni południowej, - budowa jezdni północnej do skrzyżowania z projektowaną drogą do obiektów handlowych, - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy A. Krajowej z drogą do obiektów handlowych, - budowa chodników i ścieżki rowerowej, - budowa zatok autobusowych, - budowa nowych elementów odwodnienia ulicy, - budowa nowego oświetlenia ulicznego, - budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej, - remont istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - założenie zieleńców i wykonanie nasadzeń, - wykonanie tymczasowego włączenia wybudowanej ulicy do istniejącej ulicy Reja, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulicy A. Krajowej. 3. Szczegółowy zakres robót zawierają załączone przedmiary robót, dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 22.03.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach