Przetargi.pl
Remont instalacji logicznej i zasilającej sprzęt komputerowy w budynku przy ul. Żwirowej 12A w Polanowie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, ul. Żwirowa 12A
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 094 3188250
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
  ul. Żwirowa 12A 12A
  76-010 Polanów
  tel. 094 3188250
  REGON: 33004427500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/polanow/info.php?id=54
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji logicznej i zasilającej sprzęt komputerowy w budynku przy ul. Żwirowej 12A w Polanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji logicznej i zasilającej komputery w budynku Nadleśnictwa Polanów przy ul. Żwirowej 12A w Polanowie. Roboty obejmują następujący zakres: - przebudowa ciągów kablowych - przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego BD - przeniesienie telefonicznej puszki kablowej PK - wymiana gniazd elektrycznych - wykonanie rozdzielni elektrycznej do sprzętu komputerowego - wykonanie połączenia dla monitora/projektora VGA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium wynosi 2000 złotych, wniesione w pieniądzu musi być zaksięgowane na koncie zamawiającego przed otwarciem ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/polanow/info.php?id=54
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną