Przetargi.pl
Wykonanie prac projektowych i dokonanie wszelkich uzgodnień administracyjnych w ramach realizacji projektów budowlanych dotyczących budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg leśnych w Nadleśnictwie Lesko- przetarg III.

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, Łączki 8
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 013 4696460, 4696418
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
  Łączki 8 8
  38-600 Lesko
  tel. 013 4696460, 4696418
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.lasy.gov.pl/web/lesko; http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa - Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac projektowych i dokonanie wszelkich uzgodnień administracyjnych w ramach realizacji projektów budowlanych dotyczących budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg leśnych w Nadleśnictwie Lesko- przetarg III.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi w tym zakresie pozwoleniami i decyzjami, jak również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją tych projektów, na wykonanie planowanych do realizacji w Nadleśnictwie Lesko zadań dotyczących budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg leśnych. Nadzór autorski będzie realizowany po podpisaniu umów z wyłonionymi wykonawcami robót budowlanych. Projekty te dotyczą 4 następujących części: Część nr 1: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budowy Drogi Weremień. Część nr 2: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budowy Drogi Rzepedka. Część nr 3: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy Drogi w Płonnej. Część nr 4: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy Drogi Nowa Droga Szczawne. Szczegółową lokalizację geograficzną poszczególnych części określa załącznik nr 1 do SIWZ - mapy gospodarcze terenu z zaznaczonymi trasami 4 projektowanych dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych (w niezbędnej ilości egzemplarzy). b)Wykonanie obliczeń inżynierskich w zakresie niezbędnym do ustalenia parametrów technicznych planowanych do wykonania obiektów. c)Wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii wymaganych prawem niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekty techniczne-budowlane należy sporządzić w pięciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD - typy plików *.doc, *.xls, *.pdf. d)Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i ślepych kosztorysów - oddzielnie dla każdej części. e)Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - oddzielnie dla każdej części - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072). f)Przygotowanie niezbędnych wniosków o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. g)Wystąpienie, w imieniu zamawiającego do właściwych organów z wnioskami o wydanie pozwoleń budowlanych lub zgłoszenie robót budowlanych, wnioskami o wydanie pozwoleń wodno-prawnych oraz uzyskanie innych wymaganych prawem decyzji. h)Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości: Część nr 1 - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) Część nr 2 - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) Część nr 3 - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) Część nr 4 - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego; Numer rachunku bankowego na który należy wnosić wadium: Bank BGŻ SA oddz. w Lesku, konto nr 48 2030 0045 1110 0000 0077 8830 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania i której części dotyczy , b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w oryginale w kasie w siedzibie Zamawiającego do dnia 21.07.2011 r., do godz. 10.00 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 21.07.2011 r. godz. 10.00 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, b)Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, c)Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: -Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.lasy.gov.pl/web/lesko; http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach