Przetargi.pl
Leasing operacyjny samochodu służbowego dla ośrodka POT w Paryżu

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej ogłasza przetarg

 • Adres: - 75002 Paryż, 10 rue Saint Augustin
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0033 142442993 , fax. 0033 142975225
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Ośrodek Informacji Turystycznej
  10 rue Saint Augustin
  - 75002 Paryż
  tel. 0033 142442993, fax. 0033 142975225
  REGON: 01621377500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pologne.travel
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna - jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing operacyjny samochodu służbowego dla ośrodka POT w Paryżu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu samochodu dla ośrodka POT w Paryżu przez okres trzech lat. W ramach leasingu, w cenie oferty, Wykonawca zapewnia: a) serwis techniczny leasingowanego pojazdu, b) zapewnienie samochodu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż samochód leasingowanego, na czas serwisowania pojazdu, c) zielona karta
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pologne.travel
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach