Przetargi.pl
Naprawa odcinków nieprzejezdnych i trudno przejezdnych w leśnictwach - Nadleśnictwo Polanów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, ul. Żwirowa 12A
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 094 3188250
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
  ul. Żwirowa 12A 12A
  76-010 Polanów
  tel. 094 3188250
  REGON: 33004427500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/polanow/info.php?id=54
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa odcinków nieprzejezdnych i trudno przejezdnych w leśnictwach - Nadleśnictwo Polanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadań związanych z naprawą odcinków nieprzejezdnych i trudno przejezdnych na drogach nr L3, L4P, L5P, L10P, L11P, L18, L22, L24 L26, L55, L80, L82, L88, L89 w leśnictwach Nadleśnictwa Polanów. Zadanie podzielono na dwa pakiety. Pakiet pierwszy obejmuje naprawę dróg nr L3, L18, L22, L24 L26, L55, L80, L82, L88, L89, drugi naprawę dróg pożarowych nr L4P, L5P, L10P, L11P. Przedmiotowe odcinki są w większości drogami z gruntu rodzimego. Naprawa polegać ma na robotach ziemnych, profilowaniu gruntu rodzimego, ułożeniu warstwy kruszywa naturalnego lub przełożeniu istniejących płyt betonowych ażurowych na odcinkach nieprzejezdnych lub trudno przejezdnych. Prace obejmują odcinki o długości 20mb-200mb oznaczone w czasie obmiarów terenowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Pakiet I - 3000 Pakiet II -3000 Wadium musi się znaleść na koncie zamawiajacego przed terminem otwarcia ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/polanow/info.php?id=54
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach