Przetargi.pl
Remont instalacji hydrantowej w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie ul. Narutowicza 19 w Szczecinie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-227 Szczecin, Kaszubska 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 55 515 , fax. 91 48 55 209
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
  Kaszubska 42
  70-227 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 55 515, fax. 91 48 55 209
  REGON: 320492751
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji hydrantowej w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie ul. Narutowicza 19 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji hydrantowej w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie ul. Narutowicza 19 w Szczecinie. Przewidywany zakres robót został opisany w załącznikach nr 1, 9, 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że:a) wykonał (zakończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub budowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać 1 robotę budowlaną spełniającą wymagania Zamawiającego.b) dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach