Przetargi.pl
Czyszczenie separatorów wraz z wywozem i utylizacją odpadów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
  Szczecińska 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330961132
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie separatorów wraz z wywozem i utylizacją odpadów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu separatorów i urządzeń podczyszczających, mającej na celu usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego w postaci substancji ropopochodnych, piasku, namułu, błota itp. w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Pyrzycach wraz z transportem i utylizacją odpadów.2. Zakres prac dla wszystkich lokalizacji separatorów obejmuje:- otwarcie włazów i sprawdzenie ich stanu, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń należy odnotować ww. fakt w karcie obsługi eksploatacji separatora,- usunięcie zgromadzonych w osadniku i separatorze wszelkich zanieczyszczeń,- mycie ciśnieniowe podłoża, ścian oraz systemu filtracyjnego,- wypompowanie zanieczyszczeń z separatora i osadnika przy użyciu wozu specjalistycznego,- sprawdzenie stanu technicznego filtrów, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń należy odnotować ww. fakt w karcie obsługi eksploatacji separatora,- wykonanie dokumentacji fotograficznej; Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji fotograficznej przed oraz po wykonaniu usługi potwierdzającej fakt wykonania usługi. Dokumentacja fotograficzna z opisem konkretnego wyczyszczonego urządzenia (lokalizacja) stanowić będzie integralną część protokołu odbioru usługi;- zagospodarowanie wytworzonych odpadów wraz z ich wywozem i utylizacją,- zamknięcie włazów i właściwe zabezpieczenie terenu,-uprzątniecie terenu.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90430000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj. figurują w Rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 699 ze zm.).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał w/w uprawnienia i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach