Przetargi.pl
Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.

OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA ogłasza przetarg

 • Adres: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 211
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 211
  61-485 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 001036945
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielkopolska.ohp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji c.o. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu dozaleceń PSP. Roboty wykonywane będą w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul Szkolna 11. Zamawiającymjest Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w celu zabezpieczenia oferty wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100), które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu,2.2. gwarancjach bankowych,2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2020 r, poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w Rozdziale I SWZ(art.97 ust.8 PZP) .UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert).W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca powinien podać w ofercie numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu,4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:4.1. pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,4.2.w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeniach, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt.2-4 PZP, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczeń lub gwarancji , należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać co najmniej następujące elementy:5.1. nazwę dającego zlecenia(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib;5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;5.3. kwotę gwarancji;5.4. termin ważności gwarancji;5.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 PZP lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 PZP lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;b) wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.5.6. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.6. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń.1. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona - art. 226 ust.1 pkt. 14 PZP.2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na zasadach określonych w art. 98 ust 1 – 5 PZP.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust.7 pkt.2-4 PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium na zasadach określonych w art.98 ust. 6 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje tego warunku, ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.2. 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje tego warunku, ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że:a) w zakresie doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót odpowiadających zakresowi robót określonych w OPZ obejmujących swym zakresem branżę ogólnobudowlaną, i sanitarną na wartość co najmniej 150 000,00 zł brutto każde zamówienie – ocena na podstawie oświadczenia – którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.b) w zakresie dysponowania osobami – Wykonawca spełni warunek udziału jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej 5-o letnie doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania zespołem ludzkim oraz kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym aktualne uprawnienia do kierowania robotami o specjalności w zakresie instalacji centralnego ogrzewania z co najmniej 3 letnim doświadczenie w kierowaniu robotami. Ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZc) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie opisuje tego warunku – ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Załącznik nr 3B do SWZ1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna co najmniej 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na każde zdarzenie. Ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ..3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale XX niniejszego SWZ.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach