Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali sortowni na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 62-104 Toniszewo, 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  31
  62-104 Toniszewo, woj. wielkopolskie
  REGON: 570881401
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali sortowni na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali sortowni na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie, gm. Wągrowiec, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie. Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym źródłem emisji substancji do powietrza jest hala sortowni. W wyniku planowanej przebudowy instalacji powietrze po jego oczyszczeniu będzie odprowadzane za pomocą wentylatorów. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzeń, wykonanie rozruchu instalacji. 1.1. Zamówienie obejmować będzie następujący zakres : 1) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali sortowni, 2) zaprojektowanie i wykonania robót budowlanych związanych z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do urządzeń, 3) wykonania rozruchu instalacji.Celem inwestycji jest dostosowanie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, do wymogów najlepszych dostępnych technik ( BAT ) określonych w Decyzji Wykonawczej (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.Wybudowana instalacja wentylacji winna spełniać wymogi w zakresie najlepszych dostępnych technik dla instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów dla hali sortowni w zakresie konkluzji BAT, w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery. Zamawiający wymaga, aby instalacja oczyszczania powietrza poprocesowego oparta była na filtrze przeciwpyłowym dla różnego rodzaju pyłu pochodzącego z odpadów komunalnych wraz z energooszczędnymi wentylatorami podciśnieniowym i wyposażona w rurociągi łączące miejsca emitujące pył z filtrem. Zamawiający wymaga wykonania dwóch niezależnie działających instalacji do oczyszczania powietrza procesowego na bazie filtrów workowych.: I. dla obszaru obejmującego rejon przetwarzania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnychII. dla obszaru obejmującego rejon przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych i rozdrabniania odpadów obejmujących:  strefę przetwarzania niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych,  strefy przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych oraz pracy rozdrabniacza. Do wykonania dostosowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, do wymogów najlepszych dostępnych technik mają zastosowanie konkluzje BAT 34 w powiązaniu z BAT 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,2) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450.000,00 złco potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.3) Zdolności technicznej lub zawodowej tj. :a) W zakresie usług projektowych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza dla hali o dużym zapyleniu i o kubaturze nie mniejszej niż 20.000 m³ i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m², wraz z pełną automatyką i monitoringiem,co potwierdzą w wykazie wykonanych usług projektowych i referencjami;b) W zakresie robót budowlanych - posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną budowę instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza dla hali o dużym zapyleniu i o kubaturze nie mniejszej niż 20.000 m³ i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m², wraz z pełną automatyką i monitoringiem,co potwierdzą w wykazie wykonanych robót budowlanych i referencjami.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.c) Dysponują : projektantem branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ), w tym doświadczenie w projektowaniu AKPiA i monitoringu, projektantem branży telekomunikacyjnej - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu ( liczone od daty wydania uprawnień ), projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym doświadczenie w kierowaniu budową lub robotami podobnych instalacji, jak w zamówieniu, kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym wykonanie min. jednej kompletnej instalacji AKPiA w zakresie odpylania, kierownikiem robót telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), Kierownikiem robót ogólnobudowlanych – posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach, co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (licząc od daty uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub robót,co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji po warunkiem posiadania przez osobę wymaganych uprawnień, jak dla funkcji łączonych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach