Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261577204
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261577204
  REGON: 302067654
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1,tj.: 1 PRANIE INDWIDUALNE- wsad do 6 kg – w workach odpowiednio ocechowane /oznaczenie numeryczne lub chipem/. szt. 18002 PRANIE INDWIDUALNE- każdy następny kg powyżej 6 kg kg 13 PRANIE INDWIDUALNE- czyszczenie chemiczne ubrań roboczych dla mechaników szt. 504 PRANIE INDWIDUALNE- mundur wojskowy (polowy) szt. 2005 PRANIE INDWIDUALNE- pranie medyczne szt. 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następującewarunki udziału w postępowaniu:1) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada Decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zezwoleniu na pranie odzieży i bielizny pościelowej pochodzącej ze służby zdrowia oraz, że pralnia spełnia wymogi pod względem fachowym i sanitarnym w tym zakresie.2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:b) Wykonawca spełni warunek, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto, przy czym minimalna wartość jednej usługi (umowy) nie może być mniejsza niż: 150 000,00 zł brutto.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dowody (poświadczenia), że powyższa usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.W odniesieniu do nadal wykonywanych usług - część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert.W przypadku gdy Wykonawca wykonał na rzecz Zamawiającego usługi wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania do oferty dowodów potwierdzających.c) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował minimum3 środkami transportu zapewniającymi rozdzielny transport prania brudnego i prania czystego, na które Wykonawca posiada aktualne decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczące pozwolenia na przewóz bielizny i odzieży tymi środkami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach