Przetargi.pl
Remont instalacji centralnego ogrzewania, sprawa nr 8/Dkw/2020

Areszt Śledczy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-131 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5855252, 5855312, , fax. 525 855 300
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
  ul. Wały Jagiellońskie 4
  85-131 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5855252, 5855312, , fax. 525 855 300
  REGON: 91393218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji centralnego ogrzewania, sprawa nr 8/Dkw/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana grzejników oraz węzłów cieplnych niskiego parametru w pomieszczeniach położonych na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, z podziałem na 2 części: Cześć 1 – remont instalacji c.o w budynku apteki, W skład przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie robót polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku wraz z garażami, wymianie urządzeń grzejnych (grzejników), wymianie rozdzielaczy głównego węzła cieplnego budynku wraz z remontem pomieszczenia węzła cieplnego oraz dostosowanie przyłącza budynku agregatu i rozdzielni głównej do nowej instalacji i rozdzielacza węzła cieplnego w budynku apteki, laboratorium i medycyny pracy w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji CO dla wszystkich pionów instalacyjnych w całym budynku łącznie z garażami, przyłącza trzech central wentylacyjnych, wymiany wszystkich grzejników w całym budynku wraz z garażami oraz dostosowanie przyłącza instalacji centralnego ogrzewania budynku agregatu i rozdzielni głównej do nowo wykonanego rozdzielacza głównego oraz związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 1. Demontaż istniejącej instalacji wykonanej z rurociągów z rur stalowych spawanych prowadzonych w technologii natynkowej w miejscach odkrytych– policzona długość rurociągów różnych przekrojów w sumie wynosi ok. 400mb 2. Demontaż grzejników żeliwnych i stalowych w ilości 75 sztuk w całym budynku łącznie z garażami (71 sztuk w budynku, 4 garaże) 3. Demontaż rozdzielaczy niskiego parametru kompleksu budynków magazynu głównego oraz agregatu i rozdzielni głównej 4. Montaż nowych rurociągów głównych z pomieszczenia węzła do poszczególnych pionów instalacji C.O. i grzejników w całym budynku apteki, laboratorium i medycyny pracy wraz z garażami 5. Montaż rurociągów pionowych oraz poziomych poszczególnych pionów instalacyjnych na wszystkich piętrach budynku we wszystkich pomieszczeniach wraz z garażami umożliwiającymi podłączenie urządzenia grzejnego w każdym pomieszczeniu wraz z klatkami schodowymi i garażami 6. Montaż rurociągów w części budynku magazynu głównego w celu przyłączenia części zdemontowanej instalacji centralnego ogrzewania budynku agregatu i rozdzielni głównej oraz przyłączenie do nowego rozdzielacza węzła cieplnego w budynku apteki, laboratorium i medycyny pracy wraz z garażami 7. Montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi, zaworami termostatycznymi, głowicami termostatycznymi oraz kompletem mocowań we wszystkich pomieszczeniach budynku wraz z garażami 8. Wykonanie nowych rozdzielaczy niskoparametrowych 9. Podłączenie nowych rurociągów do wykonanego węzła cieplnego 10. Podłączenie rurociągów C.O. budynku agregatu i rozdzielni głównej do nowych rozdzielaczy niskoparametrowych w budynku apteki, laboratorium i medycyny pracy wraz z garażami 11. Podłączenie obiegów centralnego ogrzewania central wentylacyjnych w ilości 2 sztuk do nowych rozdzielaczy w piwnicy budynku (dostosowanie długości rur, montaż nowych zaworów regulacyjnych, podłączenie do rozdzielacza) 12. Wykonanie nowych rurociągów centralnego ogrzewania niezbędnych do przyłączenia centrali wentylacyjnej w aptece okręgowej z nowych rozdzielczy niskoparametrowych – apteka okręgowa 2 piętro 13. Przyłączenie nowych rurociągów centrali wentylacyjnej apteki okręgowej do nowo wykonanych rozdzielaczy niskoparametrowych w piwnicy budynku 14. Przyłączenie do sieci zamontowanych grzejników 15. Podłączenie do sieci pionów instalacji C.O. 16. Podłączenie nowych rozdzielaczy C.O. do sieci zakładowej wraz z wymiana zaworów na głównym przyłączu 17. Montaż izolacji rurociągó w 18. Badania instalacji – próby ciśnieniowe 19. Regulacja działania instalacji. Część 2 – remont instalacji c.o. w budynku administracji. W skład przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie robót częściowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymiany głównych przyłączy z węzła cieplnego do piwnicy budynku administracji oraz całościowej wymiany węzła C.O. wraz z remontem pomieszczenia w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji CO dla pionów od 1 do 15 oraz związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 1. Demontaż istniejącej instalacji wykonanej z rur stalowych spawanych prowadzonych w technologii natynkowej w miejscach odkrytych w piwnicy budynku administracji oraz pomieszczeniu węzła cieplnego – policzona długość rurociągów różnych przekrojów w sumie wynosi ok. 120mb 2. Demontaż grzejników żeliwnych i stalowych w ilości 18 sztuk w piwnicy budynku administracji 3. Demontaż 2 grzejników w łączniku budynku administracji i auli wraz z instalacja towarzyszącą 4. Demontaż rozdzielaczy niskiego parametru kompleksu budynków 5. Montaż nowych rurociągów głównych z pomieszczenia węzła do poszczególnych pionów instalacji C.O. i grzejników w piwnicy budynku 6. Montaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi, zaworami termostatycznymi, głowicami termostatycznymi oraz kompletem mocowań we wszystkich pomieszczeniach budynku wraz z garażami 7. Wykonanie nowych rozdzielaczy nisko parametrowych 8. Podłączenie nowych rurociągów do wykonanego węzła cieplnego 9. Podłączenie pozostałych obiegów centralnego ogrzewania w ilości 3 sztuk do nowych rozdzielaczy (dostosowanie długości rur, montaż nowych zaworów regulacyjnych, podłączenie do rozdzielacza) 10. Modernizacja przyłącza zdemontowanych grzejników w łączniku auli i przyłączenie pozostałej części rurociągu do sieci 11. Przyłączenie do sieci zamontowanych grzejników 12. Podłączenie do sieci pionów instalacji C.O. w ilości 15 sztuk 13. Montaż izolacji rurociągóa.w 14. Badania instalacji – próby ciśnieniowe 15. Regulacja działania instalacji. Przedmiot umowy będzie realizowany na obiekcie czynnym z obowiązkowym systemem przepustkowym. Każda osoba zatrudniona przy realizacji tego zadania musi uzyskać zgodę na wejście na teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. W tym celu Wykonawca przedstawia raport z wykazem osób zatrudnionych przy realizacji zadania. System pracy od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 16:00. 1.2 Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja techniczna (rzuty pomieszczeń, przeznaczonych do remontu), oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR). Zakres prac został szczegółowo wymieniony w załączniku do części 1 tj. Załącznik nr 11 wraz z załącznikami nr 11.1 – 11.6 oraz w załączniku do części 2 tj. Załącznik nr 12 wraz z załącznikami nr 12.1 – 12.8. – stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 1.3 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o parametrach nie gorszych niż podane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia. 2.1 Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie dysponował niezbędnym sprzętem, wyposażeniem oraz maszynami budowlanymi umożliwiającymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia. 3.1 Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał zamówień oraz zakupu niezbędnych materiałów budowlanych spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach w ilościach zapewniających prawidłową realizację umowy oraz w czasie umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia. Właściwe składowanie materiałów oraz ich zabezpieczenie i transport na plac budowy leży w gestii wykonawcy. 3.2 Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie na którym realizowane będą roboty. Zamawiający przewiduje spotkanie z Wykonawcami w dniach od 01.07.2020 do 03.07.2020 w godz. 10:00 – 14:00.2020r. w zakresie oględzin miejsca realizacji zamówienia na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4. Zainteresowani Wykonawcy powinni do dnia 01.07.2020r. do godziny 9:00 złożyć pisemny (e-mail, osobiście, poczta) wniosek o zamiarze udziału w oględzinach, wg wzoru ( załącznik nr 9 do SIWZ) i przedłożyć na adres: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz, e-mail: dkw_as_bydgoszcz@sw.gov.pl Zamawiający nie przewiduje wyznaczania dodatkowych terminów. Osoby ubiegające się o wejście na teren jednostki muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości celem weryfikacji danych osobowych. 3.3 Wykonawca ma obowiązek na bieżąco utrzymywać porządek i czystość oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP. 3.4 W czasie realizacji zamówienia Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących n/w czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 3.5 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) czynności w zakresie realizacji robót budowlanych i wykończeniowych, b) czynności w zakresie realizacji robót instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych), c) czynności w zakresie robót rozbiórkowych, przygotowawczych i porządkowych. Wymagania dotyczące zatrudnienia w/w osób zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy reguluje m. in.: sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy, sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań. 3.6 Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna warunek za spełniony na podstawie: podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane w ofercie: Formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania przez zamawiającego. 2.1 Wykonawcy bez wezwania przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazują zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ. WYKONAWCY POSIADAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2 a, b i c: - ppkt 3.2 a, b i c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2 a, b i c: - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. (podana numeracja dotyczy zapisów zawartych w siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach