Przetargi.pl
Budowa ciągów pieszo-rowerowych w al. Okrężnej i w ul. Metalowców w Inowrocławiu

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, aleja Ratuszowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250, , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  aleja Ratuszowa 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, , fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągów pieszo-rowerowych w al. Okrężnej i w ul. Metalowców w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągów pieszo-rowerowych: Cz. 1 - w al. Okrężnej, długości 309,9 m; szerokości 2,5 m, z budową oświetlenia; Cz. 2 - w ul. Metalowców, długości 547,30 m, szerokości 3,0 m, z połączeniem sytuacyjnym i wysokościowym do istniejących ciągów pieszych, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Zakres robót cz. 1 (budowa ciągu pieszo-rowerowego w al. Okrężnej) 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, usunięcie karpiny po usuniętych drzewach, utylizacja materiału rozbiórkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) budowa ciągu pieszo rowerowego o konstrukcji: kostka betonowa szara 6 cm; podsypka cementowo-piaskowa 3 cm; podbudowa betonowa 10 cm; warstwa odsączająca z piasku 15 cm; obrzeża obustronne betonowe; 3) budowa oświetlenia drogowego w tym: kabel oświetleniowy niskiego napięcia, słupy oświetleniowe stalowe (16 szt), sześciokątne, ocynkowane na fundamencie prefabrykowanym, oprawy oświetleniowe typu LED, rury osłonowe; 4) remont istniejących schodów terenowych (stopnie, mury oporowe, uzupełnienie ubytków betonu, otynkowanie i zabezpieczenie antygraffiti, uzupełnienie balustrady); 5) wykonanie trawników, 6) nasadzenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego 34 drzew; 7) oznakowanie drogowe; 8) pielęgnacja drzew przez okres 3 lat i trawnika przez okres 1 roku, od odbioru przedmiotu zamówienia; zakres pielęgnacji: pielęgnacja trawników - przez rok od odbioru przedmiotu zamówienia, pierwsze koszenie - po wzejściu i zakorzenieniu się trawy, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy, - wysianie nawozów mineralnych, dosianie trawy, jeżeli wystąpią ubytki, wałowanie trawnika, - podlewanie, ww. czynności należy powtarzać w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu, w którym wegetacja nie przebiega, po upływie roku należy przekazać trawnik Zamawiającemu; pielęgnacja drzew - przez trzy lata od odbioru przedmiotu zamówienia, - po zasadzeniu podlewanie w zależności od potrzeb nie mniej jak 12 razy w okresie wegetacji, 1 raz wiosną nawozić nawozem mineralnym o przedłużonym działaniu, 1 raz w roku wykonać cięcie pielęgnacyjne (korygujące), usuwanie odrostów korzeniowych w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy w roku, wymiana wiązań, poprawienie i uzupełnienie palików przy drzewach w razie potrzeby, przycięcie koron, wymiana uschniętych drzew, jesienią kopczykowanie oraz wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek, pielęgnację kontynuować przez trzy lata, po upływie tego terminu drzewa należy przekazać Zamawiającemu. 3. Zakres robót cz. 2 (budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Metalowców): 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, utylizacja materiału rozbiórkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) budowa ciągu pieszo rowerowego o konstrukcji: kostka betonowa szara 6 cm; podsypka cementowo-piaskowa 4 cm; podbudowa betonowa 15 cm; warstwa odsączająca z piasku 15 cm; obrzeża betonowe; 3) regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej - włazy studni kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnych nawierzchni za pomocą pierścieni wyrównawczych (dystansowych) przeznaczonych do regulacji studni; 4) wykonanie trawników, 5) oznakowanie drogowe; 6) pielęgnacja trawnika przez okres 1 roku, od odbioru przedmiotu zamówienia; zakres pielęgnacji trawników - przez rok od odbioru przedmiotu zamówienia, pierwsze koszenie - po wzejściu i zakorzenieniu się trawy, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy, - wysianie nawozów mineralnych, dosianie trawy, jeżeli wystąpią ubytki, wałowanie trawnika, - podlewanie, ww. czynności należy powtarzać w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu, w którym wegetacja nie przebiega, po upływie roku należy przekazać trawnik Zamawiającemu. 1. Do wykonawcy należy: 1) pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; mapy należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf lub równoważny); 2) zgłoszenie gestorom uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót; 3) uzgodnienie z zarządcami przyległych terenów sposób dojazdu na czas prowadzenia robót; 4) przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego przed przekazaniem terenu budowy (do 7 dni od zawarcia umowy), uwzględniającego warunki finansowania zamówienia; 5) poniesienie kosztów związanych z czasowym zajęciem terenów obcych oraz czynnościami nadzorczymi i odbiorowymi prowadzonymi przez gestorów uzbrojenia; 6) prowadzenia robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu z gestorami, w razie potrzeby prowadzenie odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby, pokrycia jego kosztów i przedstawienia protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń do wykonanych prac w pobliżu danego urządzenia; 7) wykonanie robót zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót, z materiałów posiadających aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 8) przedstawienia wyników pomiarów oporności izolacji kabli oświetleniowych przy wykonywaniu robót ziemnych, prowadzonych w bezpośredniej bliskości czy też na liniach kablowych oświetlenia drogowego; Zamawiający w celach kontrolnych zastrzega możliwość dokonania ponownego pomiaru we własnym zakresie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka przetargi aktualne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach