Przetargi.pl
Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz

Gmina Kwilcz ogłasza przetarg

 • Adres: 64-420 Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 29 15 065 , fax. 61 29 15 264
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwilcz
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
  64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie
  tel. 61 29 15 065, fax. 61 29 15 264
  REGON: 63125896800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwilcz.pl bip.kwilcz.pl/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Luboszu na potrzeby jej działania. W ramach inwestycji przewidziano min. następujące elementy: - przepompownia ścieków surowych ( P1) – remont istniejącej pompowni sieciowej ( zmiana wyposażenia technologicznego), - przepompownia lokalna ( P2) – przebudowa istniejącej komory retencyjno – uśredniającej ścieków dowożonych, - punkt zlewny ścieków dowożonych – budowa, - stacja mechanicznego oczyszczania ścieków – instalacja sito – piaskownika – budowa, - Zbiornik retencyjno – uśredniający ścieków surowych – budowa, - Reaktory biologiczne ( SBR1 i SBR2) z symultaniczną tlenową stabilizacją osadu – budowa, - Komora zasuw – budowa, - Komora rozdziału ( elektrozasuw) – budowa, - Instalacja do chemicznego strącania fosforu – przebudowa, - zbiornik magazynowy osadu – przebudowa istniejącej komory stabilizacji osadu, - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – budowa, - Sieci międzyobiektowe ( rurociągi technologiczne międzyobiektowe, sieć wodno- kanalizacyjna) – przebudowa i budowa, - taca ociekowa dla punktu zlewnego ścieków – budowa, - budynek obsługi – remont, - place, drogi parkingi i chodniki – remont, budowa Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia zblokowanego ciągu technologicznego ( ELA 6) przeznaczonego do likwidacji w projekcie budowlanym, na oczyszczalnię ścieków w Kwilczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca po realizacji zadania zobowiązany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej na obiekcie , która zawierać będzie w szczególności: nazwę zadania, rok/lata realizacji, kwotę nakładów z budżetu państwa i procentowy wkład w całość inwestycji. Na przedmiotowe prace Zamawiający posiada pozwolenie na budowę. 2. Główne obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia . Ilekroć w dokumentacji określono nazwę produktu lub technologii, nazwy handlowe, gdzie uzyto znaków towarowych, patentów, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne, materiały równoważne o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te , które wskazano w projektach, przedmiarze robót oraz STWIOR. Ponadto zgodnie z art.30 ust.4 ustawy pzp, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawioajacy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty stosownych dokumentów zawierających opis oraz parametry tych produktów po to, aby Zamawiający mógł ocenić czy są to produkty równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiajacego. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami obowiązującymi w tym zakresie. 3. Dodatkowe wymagania i zalecenia Zamawiającego. • zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia (koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca), • wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, • zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, • Wykonawca powinien zorganizować teren budowy oraz zabezpieczyć teren wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, • Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 757 ze zm.), wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni utylizacje odpadów stałych, • Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, • Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń technicznych i budowli oraz dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów ( linie technologiczne, światłowód, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, istniejący drzewostan). Podkłady geodezyjne na których został sporządzony projekt mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze, • Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do posesji, • Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: a) zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, b) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego, • Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, a także zaleceń i poleceń kierownika budowy i inspektora nadzoru. • Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni drogi na odcinku zgodnym z zakresem prowadzenia inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. • Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy wykonujący czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia biegle posługiwał się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia robót do odbioru pogwarancyjnego. 4. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, a zwłaszcza : • dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji, • dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych, wykonanie robót zgodnie z, przepisami i obowiązującymi polskimi normami, , o doprowadzeniu do należytego i porządku miejsca prowadzonych robót oraz , że użyte podczas budowy wyroby budowlane posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące i są dopuszczone do obrotu , • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, • protokoły z prób oraz sprawdzeń ( min. Sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, elektrycznej), • dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonywanych podczas realizacji robót – opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, • pisemną gwarancję na wykonany przedmiot umowy. 5. W Ofertę należy wkalkulować wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), projekcie budowlanym i wykonawczym jak również nieujęte w STWiOR, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich badań a także opłat. Wykonawca pokrywa koszty związane z obsługą mediów tj. min. Woda, energia elektryczna itp. Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy do dokumentacji budowlanej i STWIOR. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11.Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w 67 ust. 1 pkt 7 i art. 134 ust. 6 pkt.3. 12.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) na prace zgodnie z kodami CPV opisanymi w dziale II pkt.3.1 SIWZ. Obowiązek ten nie dotyczy kierownika budowy oraz kierowników branżowych poszczególnych prac. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, datę zawarcia umowy i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Skierowanie do wykonania czynności określonych w punkcie 12 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego powyższego naruszenia . W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 13. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia 14. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 15. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 16. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Podmiot trzeci, na którego zasobach polega Wykonawca składający ofertę poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 3. 3.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać także z umowy. Oferty wspólne muszą spełniać następujące wymagania: - wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 3.2.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 4.W związku z powyższym należy wypełnić załącznik nr 5 - oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO i załączenie go do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach