Przetargi.pl
Dostawa zestawu poligraficznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ogłasza przetarg

 • Adres: 63-022 Słupia Wielka, -
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 852 341, , fax. 612 853 558
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  - -
  63-022 Słupia Wielka, woj. wielkopolskie
  tel. 612 852 341, , fax. 612 853 558
  REGON: 30163140800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu poligraficznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z montażem i uruchomieniem zestawu poligraficznego dla COBORU w Słupi Wielkiej. W skład tego zestawu wchodzą trzy urządzenia: kolorowy system produkcyjny druku cyfrowego, czarno-biały system produkcyjny druku cyfrowego, system oprawy miękkiej. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych sprzętu stanowi załącznik do SIWZ. Zaoferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadać wymagany prawem dokument CE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42991210-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Wykaz doświadczenia zawodowego 4) Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym 5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 6) Oświadczenie dotyczące RODO 7) Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień do reprezentowania Wykonawcy (tj. pełnomocnictwo), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 8) Folderów/ opisów i innych dokumentów potwierdzających, że zaoferowany sprzęt spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną