Przetargi.pl
Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych

Gmina Kcynia ogłasza przetarg

 • Adres: 89-240 Kcynia, Rynek 23
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kcynia
  Rynek 23
  89-240 Kcynia, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092350872
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową, na które składają się m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej, koordynacja prowadzonych prac z innymi podmiotami zaangażowanymi w prawidłowe wykonanie zamówienia, a w szczególności:a) roboty przygotowawcze,b) roboty rozbiórkowe w budynku głównym,c) wzmocnienie i zaizolowanie fundamentów,d) roboty konstrukcyjne dot. nadziemia budynku,e) wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem,f) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki,g) roboty wewnątrz budynku, na które składają się w szczególności:- budowa ścianek działowych,- izolacja ścian wewnętrznych parteru,- wykończenie ścian i sufitów,- remont podłogi i posadzki,h) wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych,i) wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej,j) remont elewacji i roboty zewnętrzne,k) renowacja cokołu,l) renowacja drewnianej werandy,m) renowacja detali portyku wejściowego,n) wykonanie zieleni i nasadzeń w tym: drzew, krzewów, ściółki i trawników,o) roboty na zewnątrz budynku, na które składają się w szczególności:- remont schodów głównych,- ułożenie nawierzchni z kostki,- ułożenie ścieżki kamiennej,- dostawa i montaż małej architektury,p) wymiana instalacji sanitarnej, na którą składają się w szczególności:- instalacja wodociągowa,- instalacja kanalizacji sanitarnej,- instalacja centralnego ogrzewania,- instalacja gazowa,- instalacja wentylacji,q) wymiana instalacji elektrycznej,r) zapewnienie obsługi geodezyjnej całej inwestycji,s) zapewnienie nadzoru archeologicznego – zgodnie z pozwoleniem na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach