Przetargi.pl
Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy

BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI "BORPA" ogłasza przetarg

 • Adres: 85-843 Bydgoszcz, ul. Bernarda Śliwińskiego 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI "BORPA"
  ul. Bernarda Śliwińskiego 12
  85-843 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 091539395
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borpa.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” zlokalizowanego przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12 w Bydgoszczy. 2. Zamawiający wymaga wykonanie całego zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej w tym wykonanie następujących prac budowlanych:1) remont stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej stolarki w ramach istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz z montażem parapetów,2) wymianę wewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu tych samych parametrów, montowanej w tym samym miejscu,3) wymianę i modernizacje wentylacji mechanicznej, polegającą na wymianie istniejących urządzeń na nowe w tych samych miejscach i o tych samych parametrach,4) zamianę kolorystyki elewacji budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV i Rozdziale XX swz.2) spełniają określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu,2. Zamawiający, w oparciu o art.112 uPzp, wymaga wykazania spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu:2.1.) dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:Wykonawca, składający ofertę musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3.500.000,00 zł,2.2.) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:1)Wykonawca, składający ofertę musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania: co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie /przebudowie/ modernizacji lub remoncie budynku mieszkalnego, lub budynku wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego, lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 2000 m3 i o wartości co najmniej 3.100.000,00 PLN brutto.2) Wykonawca, składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do nadzoru nad wykonaniem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w tym:a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz wykaże się doświadczeniem w kierowaniu budową na inwestycji polegającego na budowie /przebudowie/ modernizacji lub remoncie budynku mieszkalnego, lub budynku wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego, lub budynku użyteczności publicznej użyteczności publicznej o kubaturze min. 2000 m3 i o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto.b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada co najmniej 5 -letnie doświadczenie zawodowe,c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach