Przetargi.pl
Remont i modernizacja toalet szkolnych w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Chojnowie Etap II.

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, ul. Witosa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 196 510 , fax. 768 196 513
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
  ul. Witosa 1
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 196 510, fax. 768 196 513
  REGON: 39092687300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzs-chojnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja toalet szkolnych w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Chojnowie Etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja węzła sanitarnego przeznaczonego dla uczniów i personelu znajdującego się na pierwszym piętrze budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 16 w Chojnowie. Zakres zadania obejmuje 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 32,7m2. Do zakresu prac wchodzą roboty branży budowlanej, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz roboty instalacyjne elektryczne i wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych). 1.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z pieniądzu; 2) tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 1.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77156000132381065370000003 1.4 Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 u.p.z.p.; 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,3. miejsce i termin zwrotu gwarancji. 1.5 Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i dołączone do oferty. Natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty. 1.6 Zamawiający zwraca wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, lub unieważnieniu postępowania; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończyli dwa zamówienia obejmujące prace tożsame lub podobne do przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach