Przetargi.pl
„Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”

Suwalski Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 563 85 00 , fax. 87 563 85 30
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Suwalski Ośrodek Kultury
  ul. Papieża Jana Pawła II nr 5
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 563 85 00, fax. 87 563 85 30
  REGON: 20073792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.soksuwalki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach