Przetargi.pl
Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 434 704 , fax. 876 434 704
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
  ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 876 434 704, fax. 876 434 704
  REGON: 79100605600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.spzzod.st.augustow.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo-opiekuńczy SPZZOD w Augustowie” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0072/18 o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach