Przetargi.pl
Dostawa samochodu z modułem gaśniczym, łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej

Wigierski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 16-402 Suwałki, Krzywe
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 666 322 , fax. 875 632 541
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wigierski Park Narodowy
  Krzywe 82
  16-402 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 666 322, fax. 875 632 541
  REGON: 20066493000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu z modułem gaśniczym, łodzi motorowej i przyczepy podłodziowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - samochodu terenowego wyposażonego w moduł gaśniczy, - łodzi motorowej, - przyczepy podłodziowej. Zamówienie jest podzielone na 3 części. Dostawcy mogą składać oferty na każdą z części zamówienia. Szczegółowy opis parametrów technicznych poszczególnych części zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium na poszczególne części zamówienia, w wysokości: - 2 000 PLN – dotyczy oferty składanej na dostawę samochodu terenowego z modułem gaśniczym - 4 000 PLN – dotyczy oferty składanej na dostawę łodzi motorowej - 300 PLN – dotyczy oferty składanej na dostawę przyczepy podłodziowej 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu nr OPiK-37-1/2019”. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną