Przetargi.pl
Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 8 na potrzeby utworzenia Klubu Senior+

Gmina Czarna Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-020 Czarna Białostocka, Torowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 340 , fax. 857 131 349
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Białostocka
  Torowa 14A
  16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 857 131 340, fax. 857 131 349
  REGON: 52880100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 8 na potrzeby utworzenia Klubu Senior+
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont i adaptację istniejących pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 8 na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ . Pomieszczenia objęte zakresem prac: 1. Sala kominkowa 2. Kuchnia 3. Hol i szatnia wraz ze schodami 4. Łazienka 5. Łazienka dla niepełnosprawnych Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - rozbiórki elementów przewidzianych do usunięcia, /ścianki działowe, okładziny ścienne drewniane i z płytek ceramicznych , podłogi drewniane , z tworzyw sztucznych i gresu, demontaż sedesów i umywalki, grzejników co/ - wykonanie nowych posadzek cementowych i drewnianych , ułożenie gresu i paneli podłogowych - wymiana stolarki drzwiowej, - renowacja schodów - wymiana parapetów okiennych – wewnętrznych -wykonanie ścianek działowych , - wykonanie tynków wewnętrznych z gipsu tynkarskiego i płyt gipsowo kartonowych oraz tynków cienkowarstwowych mineralnych , - wykonanie sufitów kasetonowych, - wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych , - prace wykończeniowe (szpachlowanie, malowanie), - przebudowa instalacji wewnętrznej zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków, - wymiana opraw oświetleniowych , podtynkowych gniazd wtyczkowych i wyłączników, - wykonanie nowego okablowania podtynkowego i wymiana istniejącego okablowania nadtynkowego na podtynkowe, - wykonanie badań i pomiarów elektrycznych - wykonanie instalacji przyzywowej w WC niepełnosprawnych, - montaż nowych przyborów sanitarnych (miski ustępowe z płuczkami porcelanowymi, umywalki, zlewozmywaki, pisuary , pochwyty dla osób niepełnosprawnych. - montaż nowych grzejników co. Opis prac do wykonania zawiera przedmiar robót , który jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty. Z uwagi na to, że Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywanych prac remontowo adaptacyjnych a jedynie przedmiar robót, przewiduje się możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu w celu zapoznania się z zakresem prac i wyceny robót . Zamawiający udostępni ww. pomieszczenia Wykonawcom po uprzednim zgłoszeniu mailowym , telefonicznym lub pisemnym . Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. Zakres prac zawarty jest w przedmiarach oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 oraz załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN.) . 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Torowa 14 A lub dołączyć do oferty . 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach