Przetargi.pl
Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu

Urząd Gminy Konarzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 89-607 Konarzyny, ul. Szkolna 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8331011, 8331008 , fax. 059 8331011
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Konarzyny
  ul. Szkolna 7 7
  89-607 Konarzyny, woj. pomorskie
  tel. 059 8331011, 8331008, fax. 059 8331011
  REGON: 00054243900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konarzyny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowa inwestycja pn.: Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu obejmuje swoim zakresem roboty budowlane m.in.: Niwelację i wymianę płyty głównej boiska oraz strefy ochronnej (m.in. wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej - maty, dostawa i montaż siatki przeciw kretom, malowanie linii boiska); Dostawę i uruchomienie samojezdnego wózka nawadniająco - zraszającego, z wężem; Dostawa i montaż piłkochwytu szt. 1 o wymiarach 42,00 m x 8,00 m; przestawienie istniejącego piłkochwytu szt. 1,; Odnowienie/remont i ustawienie ławek szt. 34,; Zamontowanie w nowym miejscu istniejących bramek,; Wykonanie ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych L=53,6m z bramą L=6m i furtką L=1,5m o wysokości 1,1m,; Remont i przebudowa przyległego placu o pow. 1425m2+45m2 (utwardzenie kruszywem frakcji 16-31,5mm, grubość warstwy 5cm, na podbudowie z pospółki, warstwa 15cm, oddzielenie terenów zielonych i innych obrzeżem betonowym 6x20 cm, łączna długość obrzeży 210 m),; Wykonawca rezygnuje z pozycji zawartych w projekcie dotyczących: wykonania bieżni trzytorowej o pow. 288 m2 oraz skoczni do skoków w dal o pow. 108m2. 4. Szczegółowy zakres prac określają przedmiar robót wraz z dokumentacją techniczną, opracowane na zlecenie Zamawiającego, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ (przedmiar stanowi tylko materiał pomocniczy). 5. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm ) a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 6. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy inny państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych . 7. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne żadnych urządzeń prototypowych. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w wymiarze 3 lat licząc od dnia ich odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452361197
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium wnosi wadium w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - gwarancjach bankowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 36 9321 0001 0022 4363 2000 0040. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w pokoju nr 1. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 12. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców- pełnomocnika, zaznaczeniem że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.konarzyny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach