Przetargi.pl
Pełnienie dyżurów przy Zimowym Utrzymaniu Dróg w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 Część I: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku Część VII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Część VIII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 3202025 , fax. 058 3202025
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  ul. Mostowa 11A 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3202025, fax. 058 3202025
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie dyżurów przy Zimowym Utrzymaniu Dróg w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 Część I: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku Część VII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Część VIII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu dyżurów przy Zimowym Utrzymaniu Dróg Wojewódzkich (ZUD) w podziale na następujące części: Część I: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie Część III:Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku Część VII:Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Część VIII:Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w niżej określonym terminie: Część I: od 1.11.2014 do 31.03.2015 i 01.11.2015 do 31.03.2016 Część II-IV i VI-VIII: od 01.11.2014 do 15.04.2015 i od 01.11.2015 do 15.04.2016 Część V: od 01.12.2014 do 15.04.2015 i od 01.12.2015 do 15.04.2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 985120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: - Część I: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: 500,00 zł (słownie zł: pięćset 00/100), - Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie: 2000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące 00/100), - Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach: 2300,00 zł (słownie zł: dwa tysiące trzysta 00/100), - Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: 1900,00 zł (słownie zł: tysiąc dziewięćset 00/100), - Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach: 1400,00 zł (słownie zł: tysiąc czterysta 00/100), - Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku: 1200,00 zł (słownie zł: tysiąc dwieście 00/100), - Część VII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gd.: 1200,00 zł (słownie zł: tysiąc dwieście 00/100), - Część VIII: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie: 1600,00 zł (słownie zł: tysiąc sześćset 00/100),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach